Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2020
EPUB 135kPDF 624k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
6. PEATÜKK : EELARVEMENETLUSED

Artikkel 94 : Parlamendi seisukoht eelarveprojekti kohta

1.   Parlamendiliikmed võivad esitada vastutavas komisjonis ettepanekuid eelarveprojekti käsitleva nõukogu seisukoha muutmiseks.

Täiskogule võivad muudatusettepanekuid nõukogu seisukohale eelarveprojekti kohta, esitada fraktsioon, vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid või komisjon.

2.   Muudatusettepanekud tuleb esitada ja neid selgitada kirjalikult, need peavad olema autorite poolt allkirjastatud ja neis peab olema märgitud eelarverida, mida need puudutavad.

3.   President määrab muudatusettepanekute esitamiseks tähtaja.

4.   Vastutav komisjon hääletab muudatusettepanekute üle enne nende arutelu täiskogul.

5.   Vastutavas komisjonis tagasi lükatud muudatusettepaneku võib panna parlamendis hääletusele üksnes juhul, kui seda on enne presidendi poolt määratud tähtaja lõppu kirjalikult taotlenud parlamendikomisjon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid. Nimetatud tähtajast peab hääletuse alguseni jääma vähemalt 24 tundi.

6.   Parlamendi eelarvestuse muudatusettepanek, mis on sarnane parlamendi poolt eelarvestuse koostamise ajal tagasi lükatud muudatusettepaneku projektiga, võetakse parlamendis arutamisele üksnes juhul, kui vastutav komisjon on selle kohta esitanud toetava arvamuse.

7.   Parlament hääletab alltoodud järjestuses järgmiste tekstide üle:

-   muudatusettepanekud eelarveprojekti käsitleva nõukogu seisukoha kohta, jagude kaupa,

-   resolutsiooni ettepanek eelarveprojekti kohta.

Kohaldatakse artikli 183 lõikeid 4–10.

8.   Eelarveprojekti need artiklid, peatükid, jaotised ja jaod, mille kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud, loetakse vastuvõetuks.

9.   Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktile c on muudatusettepaneku vastuvõtmiseks vajalik parlamendi liikmete häälteenamus.

10.   Kui parlament on eelarveprojekti käsitlevat nõukogu seisukohta muutnud, edastatakse muudetud seisukoht koos selgitustega ja selle istungi protokolliga, kus muudatusettepanekud vastu võeti, nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika