Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
6. NODAĻA : BUDŽETA PROCEDŪRAS

94. pants : Parlamenta nostāja attiecībā uz budžeta projektu

1.   Deputāti var individuāli iesniegt atbildīgajai komitejai grozījumus Padomes nostājai attiecībā uz budžeta projektu.

Grozījumus Padomes nostājai attiecībā uz budžeta projektu Parlamentā var iesniegt politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, vai komitejas vārdā.

2.   Grozījumus iesniedz un pamato rakstiski, tos paraksta grozījumu iesniedzēji, un tajos norāda budžeta pozīciju, uz kuru tie attiecas.

3.   Parlamenta priekšsēdētājs nosaka grozījumu iesniegšanas termiņu.

4.   Atbildīgā komiteja balso par grozījumiem, pirms tos apspriež plenārsēdē.

5.   Par plenārsēdē iesniegtiem grozījumiem, kurus atbildīgā komiteja ir noraidījusi, var balsot tikai tad, ja Parlamenta priekšsēdētāja noteiktajā termiņā to rakstiski pieprasa kāda komiteja vai politiskā grupa, vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. Minētais termiņš jebkurā gadījumā ir vismaz 24 stundas pirms balsošanas sākuma.

6.   Parlamenta tāmes grozījumus, kas līdzīgi tiem, kurus Parlaments ir noraidījis tāmes sastādīšanas laikā, plenārsēdē apspriež tikai tad, ja atbildīgā komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu.

7.   Parlaments balso secīgi par:

-   grozījumiem Padomes nostājā attiecībā uz budžeta projektu — pa budžeta iedaļām,

-    rezolūcijas priekšlikumu par budžeta projektu.

Tomēr piemēro Reglamenta 183. panta 4. līdz 10. punkta noteikumus.

8.   Tos budžeta projekta pantus, nodaļas, sadaļas un iedaļas, attiecībā uz kuriem nav iesniegti grozījumi, uzskata par pieņemtiem.

9.   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu, lai grozījumus pieņemtu, par tiem ir jānobalso Parlamenta deputātu vairākumam.

10.   Ja Parlaments ir grozījis Padomes nostāju attiecībā uz budžeta projektu, šādi grozīto nostāju kopā ar pamatojumiem un tās plenārsēdes protokolu, kurā grozījumi tika pieņemti, nosūta Padomei un Komisijai.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika