Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 6 : PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 94 : Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu

1.   Poprawki do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu mogą być składane we właściwej komisji przez indywidualnych posłów.

Na posiedzeniu plenarnym poprawki do stanowiska Rady mogą zostać złożone przez grupę polityczną lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg lub przez komisję.

2.   Poprawki są składane wraz z uzasadnieniem na piśmie, opatrzone podpisem autorów i określają linię budżetową, której dotyczą.

3.   Przewodniczący wyznacza termin składania poprawek.

4.   Właściwa komisja przeprowadza głosowanie nad poprawkami przed poddaniem ich pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym.

5.   Poprawki złożone na posiedzeniu plenarnym, które zostały odrzucone przez właściwą komisję, mogą być poddane pod głosowanie jedynie wówczas, gdy komisja lub grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą odpowiedni wniosek na piśmie w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Termin ten nie może być krótszy, niż dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem głosowania.

6.   Poprawki do preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego zbieżne z projektami odrzuconymi wcześniej przez Parlament na etapie ustalania preliminarza są poddawane pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym jedynie wówczas, gdy właściwa komisja wyda pozytywną opinię.

7.   Parlament przeprowadza następujące po sobie głosowania w sprawie:

-   poprawek do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu według sekcji,

-   projektów rezolucji odnoszących się do projektu budżetu.

Zastosowanie ma jednak art. 183 ust. 4–10.

8.   Artykuły, rozdziały, tytuły i sekcje projektu budżetu, do których nie wniesiono poprawek, uznaje się za przyjęte.

9.   Zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do przyjęcia poprawek wymagana jest większość głosów całkowitej liczby posłów do Parlamentu.

10.   Jeżeli Parlament wniósł poprawki do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu, zmienione w ten sposób stanowisko jest przekazywane Radzie i Komisji wraz z uzasadnieniami oraz protokołem posiedzenia, na którym przyjęto poprawki.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności