Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2020
EPUB 135kPDF 647k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 6 : PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 94 : Stališče Parlamenta o predlogu proračuna

1.   Posamezni poslanci lahko dopolnitve k stališču Sveta o predlogu proračuna vložijo pri pristojnem odboru.

Politična skupina, poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ali odbor lahko dopolnitve k stališču Sveta vložijo na plenarnem zasedanju.

2.   Dopolnitve se pripravijo in obrazložijo v pisni obliki, podpišejo jih njihovi avtorji, vključujejo pa navedbo proračunske vrstice, na katero se nanašajo.

3.   Predsednik določi rok za vložitev dopolnitev.

4.   Pristojni odbor o dopolnitvah glasuje pred obravnavo na plenarnem zasedanju.

5.   O dopolnitvah, vloženih na plenarnem zasedanju, ki jih je pristojni odbor zavrnil, se lahko glasuje le, če to pred iztekom roka, ki ga določi predsednik, pisno zahteva eden od odborov ali pa politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Ta rok nikakor ne sme biti krajši od 24 ur pred začetkom glasovanja.

6.   V primeru dopolnitev načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta, podobne tistim, ki jih je Parlament zavrnil že ob pripravi načrta prihodkov in odhodkov, jih Parlament obravnava le, kadar je pristojni odbor o njih podal pozitivno mnenje.

7.   Parlament zaporedno glasuje:

-   o dopolnitvah k stališču Sveta o predlogu proračuna, po posameznih oddelkih,

-   o predlogu resolucije o predlogu proračuna.

Uporablja se člen 183(4) do (10).

8.   Členi, poglavja, naslovi in oddelki predloga proračuna, glede katerih dopolnitve niso bile vložene, se štejejo za sprejete.

9.   V skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije je za sprejetje dopolnitev potrebna večina glasov vseh poslancev Parlamenta.

10.   Če je Parlament stališče Sveta o predlogu proračuna spremenil, se stališče, kot je bilo spremenjeno, skupaj z obrazložitvami in zapisnikom seje, na kateri so bile dopolnitve sprejete, pošlje Svetu in Komisiji.

Zadnja posodobitev: 31. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov