Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 6 : БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 95 : Бюджетно помирение

1.   Председателят на Парламента свиква Помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Броят на членовете на делегацията, която представлява Парламента на заседанията на Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура, е равен на броя на членовете на делегацията на Съвета.

3.   Всяка година, преди Парламентът да гласува позицията на Съвета, политическите групи определят членовете на парламентарната делегация, за предпочитане измежду членовете на компетентната по бюджетните въпроси комисия и на други заинтересовани комисии. Делегацията се оглавява от председателя на Парламента. Председателят на Парламента може да делегира тази функция на заместник-председател, който има опит в бюджетната област, или на председателя на компетентната по бюджетните въпроси комисия.

4.   Прилагат се разпоредбите на член 77, параграфи 2, 4, 5, 7 и 8.

5.   Когато в рамките на Помирителния комитет се постигне съгласие по общ текст, въпросът се включва в дневния ред на заседание на Парламента, което се провежда в срок от 14 дни от датата на това съгласие. Общият текст се предоставя на всички членове на ЕП. Прилагат се разпоредбите на член 78, параграфи 2 и 3.

6.   Общият текст се поставя на единно гласуване в цялост. Гласуването е поименно. Общият текст се счита за одобрен, освен ако бъде отхвърлен с мнозинство от всички членове на ЕП.

7.   Ако Парламентът одобри общия текст, а Съветът го отхвърли, компетентната комисия може да внесе за потвърждение всички или част от измененията, които Парламентът е внесъл в позицията на Съвета, в съответствие с член 314, параграф 7, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Гласуването за потвърждение се включва в дневния ред на заседание на Парламента, което се провежда в срок от 14 дни от датата на съобщението на Съвета, че отхвърля общия текст.

Измененията се считат за потвърдени, ако са одобрени от мнозинството от всички членове на ЕП и мнозинство от три пети от подадените гласове.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност