Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 6 : BUDGETPROCEDURER

Artikel 95 : Budgetforlig

1.   Formanden indkalder Forligsudvalget i overensstemmelse med artikel 314, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Den delegation, der repræsenterer Parlamentet ved møder i Forligsudvalget under budgetproceduren, har et tilsvarende antal medlemmer som Rådets delegation.

3.   Hvert år forud for Parlamentets afstemning om Rådets holdning vælger de politiske grupper delegationens medlemmer, fortrinsvis blandt medlemmerne af det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, og andre berørte udvalg. Delegationen ledes af formanden for Parlamentet. Formanden kan delegere denne funktion til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.

4.   Artikel 77, stk. 2, 4, 5, 7 og 8, finder anvendelse.

5.   Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, opføres spørgsmålet på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden 14 dage fra datoen for opnåelsen af denne enighed. Det fælles udkast gøres tilgængeligt for alle medlemmer. Artikel 78, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

6.   Der stemmes om det fælles udkast som helhed ved én enkelt afstemning. Afstemningen sker ved navneopråb. Det fælles udkast anses for godkendt, medmindre det forkastes af et flertal blandt Parlamentets medlemmer.

7.   Såfremt Parlamentet godkender det fælles udkast, mens Rådet forkaster det, kan det kompetente udvalg foreslå bekræftelse af nogle af eller alle Parlamentets ændringer til Rådets holdning med henblik på godkendelse i henhold til artikel 314, stk. 7, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Afstemningen om bekræftelsen opføres på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden 14 dage fra datoen for Rådets meddelelse om dets forkastelse af det fælles udkast.

Ændringerne anses for bekræftede, hvis de godkendes med et flertal af Parlamentets medlemmer og med 3/5 af de afgivne stemmer.

Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik