Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Február 2020
EPUB 147kPDF 707k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 95 : Rozpočtový zmierovací postup

1.   Predseda Parlamentu zvoláva Zmierovací výbor v súlade s článkom 314 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Delegácia zastupujúca Parlament na rokovaniach Zmierovacieho výboru v rámci rozpočtového postupu musí mať rovnaký počet členov ako delegácia Rady.

3.   Každý rok pred hlasovaním Parlamentu o pozícii Rady politické skupiny určia členov delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore, a to prednostne spomedzi členov výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci, a ďalších príslušných výborov. Delegáciu vedie predseda Parlamentu. Predseda Parlamentu môže touto úlohou poveriť podpredsedu Parlamentu, ktorý má skúsenosti s rozpočtovými otázkami, alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.

4.   Uplatní sa článok 77 ods. 2, 4, 5, 7 a 8.

5.   Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom návrhu, vec sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do 14 dní odo dňa dosiahnutia uvedenej dohody. Spoločný návrh sa dá k dispozícii všetkým poslancom. Uplatní sa článok 78 ods. 2 a 3.

6.   O spoločnom návrhu ako celku sa hlasuje v jedinom hlasovaní. Hlasuje sa podľa mien. Spoločný návrh sa považuje za schválený, pokiaľ ho nezamietne väčšina všetkých poslancov Parlamentu.

7.   Ak Parlament schváli spoločný návrh a Rada ho zamietne, gestorský výbor môže predložiť všetky alebo niektoré zmeny Parlamentu k pozícii Rady na ich potvrdenie v súlade s článkom 314 ods. 7 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Hlasovanie o potvrdení sa zaradí do programu rokovania Parlamentu, ktoré sa uskutoční do 14 dní odo dňa oznámenia zamietnutia spoločného návrhu Radou.

Zmeny sa považujú za potvrdené, ak boli schválené väčšinou hlasov všetkých poslancov Parlamentu a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Posledná úprava: 31. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia