Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2020
EPUB 145kPDF 683k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 8 : GOEDKEURINGSPROCEDURE

Artikel 105 : Goedkeuringsprocedure

1.   Wanneer het Parlement wordt verzocht een juridisch bindende handeling goed te keuren, legt de bevoegde commissie het Parlement een aanbeveling strekkende tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor.

De aanbeveling bevat visa maar geen overwegingen. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

De aanbeveling mag vergezeld gaan van een korte toelichting. Deze toelichting valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de rapporteur en wordt niet in stemming gebracht. Artikel 55, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.

2.   De bevoegde commissie kan ook, indien nodig, een verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie indienen waarin de redenen worden uiteengezet waarom het Parlement al dan niet goedkeuring zou moeten verlenen en indien passend aanbevelingen worden gedaan voor de uitvoering van de voorgestelde handeling.

3.   De bevoegde commissie behandelt het verzoek om goedkeuring onverwijld. Wanneer de bevoegde commissie uiterlijk zes maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring haar aanbeveling nog niet heeft geformuleerd, kan de Conferentie van voorzitters dit onderwerp voor behandeling op de agenda van een volgende vergaderperiode plaatsen dan wel in naar behoren gemotiveerde gevallen besluiten de termijn van zes maanden te verlengen.

4.   Het Parlement spreekt zich middels een enkele stemming ter verlening van de goedkeuring, waarbij geen amendementen mogen worden ingediend, uit over de voorgestelde handeling, ongeacht of de aanbeveling van de bevoegde commissie tot goedkeuring dan wel tot verwerping strekt. Indien de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt de voorgestelde handeling geacht te zijn verworpen.

5.   Wanneer de goedkeuring van het Parlement is vereist, kan de bevoegde commissie het Parlement te allen tijde een interimverslag voorleggen met een ontwerpresolutie met aanbevelingen tot wijziging of tenuitvoerlegging van de voorgestelde handeling.

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid