Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 9 : NÓSANNA IMEACHTA EILE

Riail 109 : Códú

1.   Nuair a dhéantar togra maidir le códú reachtaíochta Aontais a chur faoi bhráid na Parlaiminte, tarchuirfear chuig an gcoiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla é. Scrúdóidh an coiste sin an togra i gcomhréir leis na socruithe arna gcomhaontú ar leibhéal idirinstitiúideach (1) d’fhonn a fhionnachtain gur códú díreach atá i gceist leis an togra agus nach bhfuil aon athruithe de chineál substainteach i gceist.

2.   Féadfar a iarraidh ar an gcoiste a bhí freagrach as na gníomhartha atá le códú, ar iarraidh uaidh féin nó ar iarraidh ón gcoiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla, a thuairim a thabhairt ar inmhianaitheacht an chódaithe.

3.   Ní bheidh leasuithe ar théacs an togra inghlactha.

Mar sin féin, féadfaidh Cathaoirleach an choiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla, arna iarraidh sin ag an rapóirtéir, oiriúnuithe teicniúla a thíolacadh, lena bhformheas ag an gcoiste sin, ar choinníoll nach bhfuil aon athrú substainteach ar an togra i gceist leis na hoiriúnuithe sin agus go bhfuil siad riachtanach d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonann an togra na rialacha maidir le códú.

4.   Má thagann an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla ar an gconclúid nach bhfuil aon athrú substainteach ar reachtaíocht Aontais i gceist leis an togra, tarchuirfidh sé chuig an bParlaimint é lena fhormheas.

Má tá an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla den tuairim go bhfuil athrú substainteach i gceist leis an togra, molfaidh sé go ndiúltóidh an Pharlaimint don togra.

I gceachtar den dá chás sin, glacfaidh an Pharlaimint cinneadh trí vótáil aonair, gan leasú ná díospóireacht.

(1) Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994, Modh oibre brostaithe maidir le códú oifigiúil téacsanna reachtacha, pointe 4 (IO C 102, 4.4.1996, lch. 2).
An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais