Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
9. NODAĻA : CITAS PROCEDŪRAS

109. pants : Kodifikācija

1.   Ja   Parlamentam   iesniedz   priekšlikumu   par   kāda   Eiropas   Savienības   tiesību   aktu kodifikāciju, šo priekšlikumu nodod izskatīšanai par juridiskajiem jautājumiem atbildīgajā komitejā.   Minētā komiteja izskata   priekšlikumu   saskaņā   ar   iestāžu   līmenī   pieņemtajiem   1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgums par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai, 4. punkts (1),  lai  pārliecinātos,  ka  šis priekšlikums  attiecas  tikai  uz  kodifikāciju  un  neietver  citus  būtiskus grozījumus.

2.   Komitejai, kas bija atbildīga par kodificējamajiem dokumentiem, pēc pašas vai tās komitejas pieprasījuma, kura ir atbildīga par juridiskajiem jautājumiem, var lūgt atzinumu par kodifikācijas piemērotību.

3.   Grozījumi priekšlikuma redakcijā nav pieņemami.

Tomēr   pēc   referenta   pieprasījuma   par   juridiskajiem   jautājumiem   atbildīgās   komitejas priekšsēdētājs   var   iesniegt   apstiprināšanai   minētajā   komitejā   tehniskus   pielāgojumus   ar noteikumu, ka tie neietver nekādus būtiskus grozījumus priekšlikumā un ir vajadzīgi, lai nodrošinātu priekšlikuma atbilstību kodifikācijas noteikumiem.

4.   Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja secina, ka priekšlikumā nav iekļauti nekādi būtiski grozījumi Eiropas Savienības tiesību aktā, tā iesniedz to Parlamentā apstiprināšanai.

Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja secina, ka priekšlikums ietver kādus būtiskus grozījumus, tā iesaka Parlamentam šo priekšlikumu noraidīt.

Abos minētajos gadījumos Parlaments pieņem lēmumu ar vienu balsojumu — bez grozījumiem un debatēm

(1) 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgums par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai, 4. punkts (OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.).
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika