Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 10 : Akty delegowane i wykonawcze

Artykuł 111 : Akty delegowane

1.   Jeżeli Komisja przekazuje Parlamentowi akt delegowany, Przewodniczący odsyła go do komisji właściwej dla podstawowego aktu ustawodawczego, która może wyznaczyć jednego ze swoich członków do zbadania jednego lub kilku aktów delegowanych.

2.   Na sesji miesięcznej następującej po otrzymaniu aktu delegowanego Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu plenarnym datę otrzymania aktu delegowanego we wszystkich językach urzędowych oraz termin, w którym może zostać wyrażony sprzeciw. Termin ten zaczyna bieg od daty otrzymania aktu delegowanego.

Ogłoszenie jest publikowane w protokole posiedzenia, wraz z nazwą właściwej komisji.

3.   Zgodnie z postanowieniami podstawowego aktu ustawodawczego właściwa komisja, jeśli uzna to za stosowne, może, po konsultacji ze wszystkimi innymi zainteresowanymi komisjami, złożyć uzasadniony projekt rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec aktu delegowanego. Jeżeli na 10 dni roboczych przed początkiem sesji miesięcznej, której środa wypada przed dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, i najbliżej tego dnia, właściwa komisja nie złoży takiego projektu rezolucji, grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą złożyć projekt rezolucji w tej sprawie, w celu wprowadzenia go do porządku dziennego wspomnianej wyżej sesji miesięcznej.

4.   Projekt rezolucji złożony zgodnie z ust. 3 podaje powody, dla których Parlament zgłasza sprzeciw, i może zawierać skierowany do Komisji wniosek o przedstawienie nowego aktu delegowanego uwzględniającego zalecenia Parlamentu.

5.   Parlament zatwierdza taki projekt w terminie przewidzianym w podstawowym akcie ustawodawczym, zgodnie z art. 290 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, większością głosów posłów do Parlamentu.

Jeżeli właściwa komisja uzna za stosowne, zgodnie z przepisami podstawowego aktu ustawodawczego, przedłużenie terminu wyrażania sprzeciwu wobec aktu delegowanego, przewodniczący tej komisji informuje o tym w imieniu Parlamentu Radę i Komisję.

6.   Jeżeli własciwa komisja zaleci, by przed upływem terminu przewidzianego w podstawowym akcie ustawodawczym Parlament oświadczył, że nie wyraża sprzeciwu wobec aktu delegowanego:

-   właściwa komisja informuje o tym przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji pismem zawierającym uzasadnienie i przedstawia odpowiednie zalecenie;

-   jeżeli sprzeciw nie zostanie wyrażony ani podczas kolejnego posiedzenia Konferencji Przewodniczących Komisji, ani, w pilnych przypadkach, przy zastosowaniu procedury pisemnej, jej przewodniczący powiadamia o tym przewodniczącego Parlamentu, który jak najszybciej informuje zgromadzenie plenarne;

-   jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu plenarnym grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg wyrażą sprzeciw wobec zalecenia, jest ono poddawane pod głosowanie;

-   jeżeli w tym samym terminie sprzeciw nie zostanie wyrażony, zalecenie uznaje się za przyjęte;

-   przyjęcie takiego zalecenia oznacza, że każda późniejsza propozycja sprzeciwu wobec aktu delegowanego jest niedopuszczalna.

7.   Właściwa komisja może, zgodnie z przepisami podstawowego aktu ustawodawczego, przedstawić Parlamentowi projekt rezolucji odwołującej – w całości lub w części – przekazanie uprawnień lub sprzeciwiającej się automatycznemu przedłużeniu okresu, na który przekazano uprawnienia.

Zgodnie z art. 290 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzja o odwołaniu

8.   Przewodniczący informuje Radę i Komisję o stanowiskach przyjętych na mocy niniejszego artykułu.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności