Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 10 : ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 112 : Актове и мерки за изпълнение

1.   Когато Комисията изпрати на Парламента проект на акт или мярка за изпълнение, председателят го отнася за разглеждане до комисията, компетентна за основния законодателен акт, която може да реши да определи един от своите членове за разглеждането на един или няколко проекта на актове или мерки за изпълнение.

2.   Компетентната комисия може да внесе мотивирано предложение за резолюция, в което се посочва, че даден проект на акт или мярка за изпълнение надхвърля изпълнителните правомощия, предоставени с основния законодателен акт, или че не е в съответствие с правото на Съюза поради други причини.

3.   Предложението за резолюция може да съдържа искане до Комисията за оттегляне на проекта на акт или мярка за изпълнение, за неговото изменение, като се вземат предвид възраженията на Парламента, или за представяне на ново законодателно предложение. Председателят информира Съвета и Комисията относно взетото решение.

4.   Ако предвижданите от Комисията актове за изпълнение попадат в приложното поле на процедурата по регулиране с контрол, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета (1), се прилагат следните допълнителни разпоредби:

(а)   срокът за контрол започва да тече след внасянето в Парламента на проекта на мярка за изпълнение на всички официални езици. Когато се прилагат съкратените срокове за контрол, предвидени в член 5а, параграф 5, буква б) от Решение 1999/468/ЕО, и при спешни случаи, предвидени в член 5а, параграф 6 от посоченото решение, ако председателят на компетентната комисия не възрази, срокът за контрол започва да тече от датата на получаване от Парламента на окончателния проект на мярка за изпълнение, на езиковите версии, представени на членовете на комитета, създаден в съответствие с посоченото решение. Член 167 не се прилага в гореспоменатите два случая;

(б)   ако проектът на мярка за изпълнение се основава на член 5а, параграф 5 или 6 от Решение 1999/468/ЕО, които предвиждат съкратени срокове за възражение от страна на Европейския парламент, предложение за резолюция против приемането на проекта на мярка може да бъде внесено от председателя на компетентната комисия, ако тя не е успяла да проведе заседание в определеното време;

(в)   Парламентът, с гласовете на мнозинството от всички свои членове, може да приеме резолюция, с която се противопоставя на приемането на проекта на мярка за изпълнение и в която се посочва, че проектът превишава изпълнителните правомощия, предоставени в основния акт, че проектът е несъвместим с целта или съдържанието на основния акт, или че не зачита принципите на субсидиарност или пропорционалност.

   Ако десет работни дни преди началото на месечната сесия, в която денят сряда се пада преди и най-близо до деня, в който изтича срокът за противопоставяне на приемането на проекта на мярка за изпълнение, компетентната комисия не е представила подобно предложение за резолюция, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция по въпроса, което да бъде включено в дневния ред за посочената месечна сесия;

(г)   ако компетентната комисия препоръча с мотивирано писмо до председателя на Съвета на председателите на комисии Парламентът да обяви, че не възразява срещу предложената мярка, преди изтичането на обичайния срок, предвиден в член 5а, параграф 3, буква в) и/или в член 5а, параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се прилага процедурата, предвидена в член 111, параграф 6 от настоящия Правилник за дейността (2).

(1) Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23)
(2) Член 112, параграф 4 се заличава от Правилника за дейността, веднага след като процедурата по регулиране с контрол бъде изцяло премахната от всяко действащо законодателство.
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност