Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. február
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
10. FEJEZET : FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

112. cikk : Végrehajtási jogi aktusok és intézkedések

1.   Amennyiben a Bizottság végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezetét továbbítja a Parlamentnek, az Elnök a tervezetet az alapul szolgáló jogalkotási aktus tekintetében illetékes bizottsághoz utalja, amely úgy határozhat, hogy kijelöli egy tagját egy vagy több végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezetének vizsgálata céljából.

2.   Az illetékes bizottság benyújthat a Parlamentnek olyan, indokolással ellátott állásfoglalási indítványt, amely azt tartalmazza, hogy valamely végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezete meghaladja az alapul szolgáló jogalkotási aktusban meghatározott végrehajtási hatásköröket, vagy egyéb okokból nincs összhangban az uniós joggal.

3.   Az állásfoglalási indítvány tartalmazhat arra irányuló kérést a Bizottsághoz, hogy vonja vissza a végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezetét, illetőleg módosítsa azt a Parlament által megfogalmazott kifogások figyelembevételével, vagy nyújtson be új jogalkotási javaslatot. Az Elnök az elfogadott határozatról tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot.

4.   Ha a Bizottság által tervezett végrehajtási jogi aktusok az 1999/468/EK tanácsi határozatban (1) megállapított „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás” körébe tartoznak, a következő további rendelkezések alkalmazandók:

(a)   az ellenőrzés ideje akkor kezdődik, amikor a végrehajtási intézkedés tervezetét az összes hivatalos nyelven megküldték a Parlamentnek. Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerinti lerövidített ellenőrzési idő esetén és az említett határozat 5a. cikkének (6) bekezdése szerinti sürgős esetekben az ellenőrzés határidejét a végrehajtási intézkedés végleges tervezetének az említett határozatnak megfelelően létrehozott bizottság tagjainak elküldött nyelvi változatokban az Európai Parlament általi kézhezvételétől kell számítani, kivéve, ha az illetékes bizottság elnöke kifogást emel. A 167. cikk az előző mondatban említett két esetben nem alkalmazható;

(b)   ha a végrehajtási intézkedés tervezete az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (5) vagy (6) bekezdésén alapul, amelyek lerövidített határidőt írnak elő a Parlament általi ellenzésre, az illetékes bizottság elnöke állásfoglalási indítványt nyújthat be az intézkedés tervezetének elfogadása ellen, ha a bizottságnak nem volt lehetősége a rendelkezésre álló határidőben ülésezni;

(c)   a Parlament – összes képviselője többségének szavazatával – állásfoglalást fogadhat el, amelyben ellenzi a végrehajtási intézkedés tervezetének elfogadását, és amelyben megjelöli, hogy a tervezet túllépi az alap-jogiaktusban átruházott végrehajtási hatásköröket, nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával, vagy nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás vagy az arányosság elvét;

   Amennyiben az illetékes bizottság nem nyújtott be ilyen állásfoglalási indítványt azon plenáris ülés kezdete előtt tíz munkanappal, amelynek szerdai napja a végrehajtási intézkedés tervezete elfogadásának ellenzésére vonatkozó határidő lejártának napja elé és ahhoz a naphoz legközelebb esik, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a kérdésről állásfoglalási indítványt nyújthat be, hogy azt vegyék fel a fent említett plenáris ülés napirendjére.

(d)   amennyiben az illetékes bizottság indokolással ellátott levélben azt ajánlja a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének, hogy a Parlament – az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában és/vagy 5a. cikke (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott rendes határidő lejárta előtt – nyilatkozzon úgy, hogy nem ellenzi a javasolt intézkedést, az e szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárás alkalmazandó (2).

(1) A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
(2) Amint az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást törlik valamennyi létező jogszabályból, a 112. cikk (4) bekezdése törlendő az eljárási szabályzatból.
Utolsó frissítés: 2020. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat