Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. vasario mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
10 SKYRIUS : DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

112 straipsnis : Įgyvendinimo aktai ir priemonės

1.   Kai Komisija perduoda Parlamentui įgyvendinimo akto ar priemonių projektą, Parlamento pirmininkas jį perduoda komitetui, atsakingam už pagrindinį teisėkūros procedūra priimtą aktą, o šis gali nuspręsti paskirti vieną iš savo narių išnagrinėti vieną ar kelis įgyvendinimo aktus arba priemones.

2.   Atsakingas komitetas gali pateikti Parlamentui motyvuotą pasiūlymą dėl rezoliucijos, nurodydamas, kad įgyvendinimo akto ar priemonių projektas viršija pagrindiniame teisėkūros procedūra priimtame akte numatytus įgyvendinimo įgaliojimus arba dėl kitų priežasčių prieštarauja Sąjungos teisei.

3.   Į pasiūlymą dėl rezoliucijos gali būti įtrauktas prašymas, kad Komisija atšauktų įgyvendinimo akto arba priemonės projektą, iš dalies jį pakeistų, atsižvelgdama į Parlamento suformuluotus prieštaravimus, arba pateiktų naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Pirmininkas praneša apie priimtą poziciją Tarybai ir Komisijai.

4.   Jeigu Komisijos numatytoms įgyvendinimo priemonėms taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, numatyta Tarybos sprendimu 1999/468/EB (1), taikomos šios papildomos nuostatos:

(a)   tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti tada, kai įgyvendinimo priemonės projektas pateikiamas Parlamentui visomis oficialiosiomis kalbomis. Kai taikomi trumpesni kontrolės terminai, kaip numatyta Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 dalies b punkte, ir skubos atvejais, numatytais to sprendimo 5a straipsnio 6 dalyje, tikrinimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Parlamentas gauna galutinį įgyvendinimo priemonės projektą tomis kalbomis, kuriomis projektas buvo pateiktas pagal tą sprendimą įsteigto komiteto nariams, išskyrus atvejus, kai atsakingo Parlamento komiteto pirmininkas tam prieštarauja. Ankstesniame sakinyje nurodytais dviem atvejais 167 straipsnis netaikomas;

(b)   jeigu įgyvendinimo priemonių projektas grindžiamas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 5 ir 6 dalimis, kuriose Europos Parlamentui nustatyti trumpesni terminai prieštaravimams pateikti, o atsakingas komitetas per nustatytą laiką negalėjo susitikti, to komiteto pirmininkas gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurioje prieštaraujama priemonių projekto priėmimui;

(c)   Parlamentas visų narių balsų dauguma gali patvirtinti rezoliuciją, kuria prieštaraujama įgyvendinimo priemonės projekto priėmimui, nurodydamas, kad priemonės projekte viršijami pagrindiniame akte nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai, kad jis neatitinka pagrindinio akto tikslų ar turinio arba jame nesilaikoma subsidiarumo ar proporcingumo principų.

   Jei, likus 10 darbo dienų prieš prasidedant mėnesinei sesijai, kurios trečiadienis yra prieš laikotarpio, per kurį galima pateikti prieštaravimų įgyvendinimo priemonės projekto priėmimui, pabaigą ir arčiausiai to laikotarpio pabaigos, atsakingas komitetas nepateikė pasiūlymo dėl tokios rezoliucijos, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, kad klausimas būtų įtrauktas į pirmiau nurodytos sesijos darbotvarkę.

(d)   tais atvejais, kai atsakingas komitetas motyvuotu laišku Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui rekomenduoja, kad Parlamentas pareikštų, jog neprieštarauja siūlomai priemonei, kol nesibaigė normalus terminas, numatytas Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir (arba) 5a straipsnio 4 dalies e punkte, taikoma procedūra, numatyta šio reglamento 111 straipsnio 6 dalyje (2).

(1) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
(2) 112 straipsnio 4 dalis bus išbraukta iš Darbo tvarkos taisyklių iš karto, kai iš visų galiojančių teisės aktų bus išbraukta reguliavimo procedūra su tikrinimu.
Atnaujinta: 2020 m. sausio 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika