Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 137 : Време за въпроси

1.   В рамките на всяка месечна сесия може да се отделя време за въпроси към Комисията в продължение на най-много 90 минути по една или повече конкретни хоризонтални теми, за които, един месец преди месечната сесия, се взема решение от Председателския съвет .

2.   Членовете на Комисията, които са поканени от Председателския съвет да участват, имат портфейл, свързан с конкретната хоризонтална тема или теми, по които ще им бъдат задавани въпроси. Броят на членовете на Комисията, които да бъдат поканени, се ограничава до двама за всяка месечна сесия. Възможно е обаче да се покани и трети член на Комисията в зависимост от конкретната хоризонтална тема или теми, избрани за времето за въпроси.

3.   В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.

4.   Времето за въпроси не се разпределя предварително. Председателят на Парламента гарантира, доколкото е възможно, че се предоставя възможност на членове на ЕП с различни политически възгледи и от различни държави членки да поставят въпроси.

5.   Членът на ЕП разполага с една минута за формулиране на въпроса, а членът на Комисията — с две минути за отговор. Членът на ЕП може да зададе уточняващ въпрос с продължителност не повече от 30 секунди и който е пряко свързан с основния въпрос. Членът на Комисията разполага с две минути за уточняващ отговор.

Въпросите и уточняващите въпроси трябва да бъдат пряко свързани с конкретната хоризонтална тема, определена съгласно параграф 1. Председателят може да вземе решение относно допустимостта на въпросите.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност