Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 138 : Въпроси с искане за писмен отговор

1.   Всеки член на ЕП, политическа група или комисия може да отправя към председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия Правилник за дейността (1). За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.

2.   Въпросите се внасят в електронен формат чрез председателя на Парламента. При въпроси относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на Парламента. Решението на председателя на Парламента не се основава само на разпоредбите на приложението, посочено в параграф 1, а и на всички разпоредби на настоящия Правилник за дейността като цяло. Мотивираното решение на председателя на Парламента се съобщава на вносителя.

3.   Всеки член на ЕП, политическа група или комисия може да внесе най-много 20 въпроса в рамките на три последователни месеца. По правило на въпросите отговаря адресатът в срок от шест седмици от датата на изпращането на въпроса. При все това всеки член на ЕП, политическа група или комисия може всеки месец да определя един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“, на който адресатът да отговори в срок от три седмици от датата на неговото изпращане.

4.   Даден въпрос може да бъде подкрепен и от други членове на ЕП освен неговия вносител. Тези въпроси се приспадат единствено от квотата за въпроси на вносителя съгласно параграф 3, но не и от квотата на подкрепящите ги членове на ЕП.

5.   Ако даден въпрос не получи отговор от адресата в срока, предвиден в параграф 3, компетентната комисия може да реши да включи този въпрос в дневния ред на следващото си заседание.

6.   Въпросите и отговорите, включително свързаните с отговорите приложения, се публикуват на уебсайта на Парламента.

(1) Вж. приложение IІI.
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност