Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 138 : Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

1.   Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού (1). Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο σε ηλεκτρονική μορφή. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.

3.   Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών. Κατά κανόνα, οι ερωτήσεις απαντώνται από τον παραλήπτη εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους σε αυτόν. Ωστόσο, κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις ως «ερώτηση προτεραιότητας», η οποία πρέπει να απαντηθεί από τον παραλήπτη εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν.

4.   Μια ερώτηση μπορεί να λάβει τη στήριξη και άλλων βουλευτών, πέραν του συντάκτη της. Οι ερωτήσεις αυτές προσμετρώνται όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ερωτήσεων της παραγράφου 3 μόνο για τον συντάκτη τους και όχι για τους βουλευτές που τις στηρίζουν.

5.   Όταν μια ερώτηση δεν απαντηθεί από τον αποδέκτη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής της.

6.   Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

(1) Βλέπε παράρτημα III.
Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου