Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
3. NODAĻA : JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

138. pants : Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski

1.   Ikviens deputāts, politiskā grupa vai komiteja saskaņā ar Reglamenta pielikumā izklāstītajiem kritērijiem var uzdot Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / ES augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos tādus jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski (1). Par jautājumu saturu ir atbildīgs tā iesniedzējs.

2.   Jautājumus elektroniski iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam. Ja ir šaubas par jautājuma pieņemamību, lēmumu pieņem Parlamenta priekšsēdētājs. Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu pamato ne tikai ar 1. punktā minētā pielikuma noteikumiem, bet arī ar Reglamenta noteikumiem kopumā. Parlamenta priekšsēdētāja argumentēto lēmumu dara zināmu jautājuma iesniedzējam.

3.   Katrs deputāts, politiskā grupa vai komiteja trīs secīgu mēnešu periodā var iesniegt ne vairāk kā divdesmit jautājumus. Parasti adresāts uz jautājumiem atbild sešu nedēļu laikā pēc tam, kad tie ir viņam nosūtīti. Tomēr jebkurš deputāts, politiskā grupa vai komiteja katru mēnesi vienu no saviem jautājumiem var noteikt par prioritāru jautājumu, uz ko adresātam jāatbild trīs nedēļu laikā pēc tam, kad tas ir viņam nosūtīts.

4.   Jautājumu var atbalstīt arī citi deputāti. Šādus jautājumus ieskaita tikai iesniedzēja, bet ne atbalstītāju maksimālajā jautājumu skaitā, kas norādīts 3. punktā.

5.   Ja adresāts 3. punktā noteiktajā termiņā uz jautājumu nav atbildējis, atbildīgā komiteja var nolemt to iekļaut savas nākamās sanāksmes darba kārtībā.

6.   Jautājumus un atbildes uz tiem, tostarp jebkādus ar tiem saistītus pielikumus, publicē Parlamenta tīmekļa vietnē.

(1) Sk. III pielikumu.
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika