Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 3 : ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Член 139 : Запитвания с искане за писмен отговор

1.   Запитванията включват въпроси с искане за писмен отговор, задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от политическа група.

2.   Запитването е от общ интерес и се представя в писмен вид на председателя. То не надвишава 500 думи. При условие че запитването е в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник за дейността, председателят незабавно предава запитването на адресата за писмен отговор.

3.   Всяка година има максимум 30 запитвания. Председателският съвет осигурява справедливо разпределение на такива запитвания между политическите групи и никоя политическа група не представя повече от едно запитване на месец.

4.   Ако в срок от шест седмици след изпращането адресатът не даде отговор на запитването, по искане на автора запитването се включва в окончателния проект на дневен ред на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 157, и при спазване на параграф 6.

5.   При получаване на писмения отговор, ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигаща(-и) поне средния праг, поискат това, съответното запитване се включва в окончателния проект на дневен ред на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 157, и при спазване на параграф 6.

6.   Броят на запитванията, обсъждани по време на същата месечна сесия, не надвишава три. Ако по време на същата месечна сесия е поискано провеждането на разисквания за повече от три запитвания, Председателският съвет включва запитванията в окончателния проект на дневен ред в реда на получаването на исканията за разискване.

7.   Член на ЕП, предварително определен от автора или от лицата, които са поискали провеждането на разискването в съответствие с параграф 5, внася запитването в Парламента. Ако този член на ЕП не присъства, запитването отпада. Отговорът се дава от адресата.

Разпоредбите на член 132, параграфи от 2 до 8 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.

8.   Такива запитвания и отговорите им се публикуват на уебсайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност