Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada februāris
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
3. NODAĻA : JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

139. pants : Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski

1.   Plaša interpelācija ietver jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski un kurus politiskā grupa uzdod Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.

2.   Plaša interpelācija ir vispārējas nozīmes, un to iesniedz rakstiski Parlamenta priekšsēdētājam. Tā nepārsniedz 500 vārdus. Ja plaša interpelācija kopumā atbilst Reglamenta noteikumiem, Parlamenta priekšsēdētājs to nekavējoties nosūta adresātam, lai uz to varētu sniegt rakstisku atbildi.

3.   Katru gadu var būt ne vairāk kā 30 plašas interpelācijas. Priekšsēdētāju konference nodrošina šādu interpelāciju taisnīgu sadali starp politiskajām grupām, un neviena politiskā grupa nedrīkst iesniegt vairāk kā vienu interpelāciju mēnesī.

4.   Ja adresāts sešu nedēļu laikā pēc tam, kad plašā interpelācija tam ir nosūtīta, uz to nav atbildējis, interpelāciju pēc autora pieprasījuma iekļauj Parlamenta galīgajā darba kārtības projektā saskaņā ar 157. pantā paredzēto procedūru un ievērojot 6. punktu.

5.   Saņemot rakstisku atbildi, plašu interpelāciju iekļauj Parlamenta galīgajā darba kārtības projektā saskaņā ar 157. pantā paredzēto procedūru un ievērojot 6. punktu, ja to pieprasa deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu.

6.   Vienas un tās pašas sesijas laikā apspriežamo plašo interpelāciju skaits nepārsniedz trīs. Ja vienas un tās pašas sesijas laikā tiek pieprasītas debates par vairāk nekā trijām plašām interpelācijām, Priekšsēdētāju konference tās iekļauj galīgajā darba kārtības projektā tādā secībā, kādā tā minētos debašu pieprasījumus ir saņēmusi.

7.   Deputāts, ko autors vai tie, kuri pieprasa debates saskaņā ar 5. punktu, ir iepriekš izraudzījušies, izklāsta plašo interpelāciju plenārsēdē. Ja minētā deputāta nav klāt, plašā interpelācija tiek anulēta. Adresāts sniedz atbildi.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 8. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.

8.   Šādas interpelācijas un atbildes uz tām publicē Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika