Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 6 : КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 145 : Консултации с Европейския икономически и социален комитет

1.   Когато Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда консултации с Европейския икономически и социален комитет, председателят започва процедурата на консултация и информира Парламента относно това.

2.   Всяка комисия може да поиска да се проведат консултации с Европейския икономически и социален комитет по проблеми от общ характер или по конкретен въпрос.

В искането си комисията определя срок, в който Европейският икономически и социален комитет да изрази становището си.

Исканията за консултации с Европейския икономически и социален комитет се обявяват пред Парламента на следващата му месечна сесия и се считат за одобрени, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа от обявяването исканията да се поставят на гласуване.

3.   Изпратените от Европейския икономически и социален комитет становища се изпращат за разглеждане от компетентната комисия.

Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност