Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2020
EPUB 135kPDF 624k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK : KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 178 : Kvoorum

1.   Parlament võib pidada arutelusid ning kinnitada päevakorra ja protokolli kohalolevate parlamendiliikmete arvust sõltumata.

2.   Kvoorum saavutatakse, kui istungisaalis on kohal kolmandik parlamendi koosseisust.

3.   Hääletustulemus on kehtiv hääletajate arvust olenemata, välja arvatud juhul, kui president kontrollib vähemalt 38 parlamendiliikme poolt enne hääletuse algust esitatud taotluse alusel kvoorumit ja tuvastab, et kvoorum puudub. Kui kvoorumi saavutamiseks vajalikku arvu parlamendiliikmeid kohal ei ole, teatab president, et kvoorum puudub, ja hääletus lisatakse järgmise istungi päevakorda.

Elektroonilist hääletussüsteemi võib kasutada, et kontrollida lävendit (38 parlamendiliiget), kuid kvoorumi kontrollimiseks ei ole lubatud seda kasutada. Istungisaali uste sulgemine ei ole lubatud.

4.   Parlamendiliikmed, kes taotlevad kvoorumi kontrollimist, peavad taotluse esitamise ajal istungisaalis kohal olema ning nad loetakse kohaolijateks lõigete 2 ja 3 tähenduses isegi juhul, kui nad seejärel istungisaalist lahkuvad.

5.   Kui kohal on vähem kui 38 parlamendiliiget, võib president teha otsuse kvoorumi puudumise kohta.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika