Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 181 : Přípustnost pozměňovacích návrhů (1)

1.   Aniž jsou dotčeny další podmínky stanovené v čl. 54 odst. 4 týkajícím se zpráv z vlastního podnětu a v čl. 68 odst. 2 týkajícím se pozměňovacích návrhů k postoji Rady, pozměňovací návrh není přípustný, jestliže:

(a)   jeho obsah přímo nesouvisí s textem, který má za cíl změnit;

(b)   je jeho cílem zrušit nebo nahradit celý text;

(c)   je jeho cílem změnit více než jeden článek nebo odstavec textu, ke kterému se vztahuje, s​ ​výjimkou kompromisních pozměňovacích návrhů a pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je změnit určitý slovní tvar v celém textu;

(d)   je jeho cílem změnit návrh na kodifikaci právních předpisů Unie; avšak čl. 109 odst. 3 druhý pododstavec se použije obdobně;

(e)   je jeho cílem změnit ty části návrhu na přepracování právních předpisů Unie, které zůstávají v tomto návrhu nezměněny; avšak čl. 110 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 110 odst. 3 třetí pododstavec se použijí obdobně;

(f)   je jeho cílem zajistit pouze opravu jazykových chyb nebo sjednocení terminologie textu v jazyce, v němž se pozměňovací návrh předkládá; v tomto případě hledá předseda spolu s těmi, kterých se to týká, vhodné jazykové řešení.

2.   O přípustnosti pozměňovacích návrhů rozhodne předseda.

Rozhodnutí předsedy podle odstavce 2 týkající se přípustnosti pozměňovacích návrhů nevychází výlučně z ustanovení odstavce 1 tohoto článku, ale z ustanovení jednacího řádu obecně.

3.   Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou předložit alternativní návrh usnesení k návrhu nelegislativního usnesení obsaženému ve zprávě výboru.

V tomto případě nesmí skupina nebo dotčení poslanci předložit pozměňovací návrhy k návrhu usnesení příslušného výboru. Alternativní návrh usnesení nesmí být delší než návrh výboru. O návrhu se hlasuje v jediném hlasování v plénu bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy.

Ustanovení čl. 132 odst. 4 a odst. 5 týkající se společných návrhů usnesení se použije obdobně.

4.   Se souhlasem předsedy lze ve výjimečných případech překládat pozměňovací návrhy po uplynutí lhůty pro jejich předkládání, jde-li o kompromisní pozměňovací návrhy nebo pokud se vyskytnou technické obtíže. O přípustnosti takových pozměňovacích návrhů rozhodne předseda. Před hlasováním o těchto pozměňovacích návrzích musí předseda získat souhlas Parlamentu.

O přípustnosti kompromisních pozměňovacích návrhů lze rozhodnout na základě těchto obecných kritérií:

-   kompromisní pozměňovací návrhy se zpravidla vztahují k těm částem textu, k nimž byly předloženy pozměňovací návrhy ve lhůtě pro jejich předkládání;

-   kompromisní pozměňovací návrhy zpravidla předkládají politické skupiny, které představují většinu v Parlamentu, předsedové nebo zpravodajové příslušných výborů nebo autoři jiných pozměňovacích návrhů;

-   s předložením kompromisních pozměňovacích návrhů je zpravidla spojeno zpětvzetí ostatních pozměňovacích návrhů týkajících se stejné části textu.

Pouze předseda může navrhnout, aby byl kompromisní pozměňovací návrh projednán. Aby mohlo být o kompromisním pozměňovacím návrhu hlasováno, musí předseda získat souhlas Parlamentu dotazem, zda jsou proti takovému hlasování nějaké námitky. Pokud je námitka vznesena, rozhodne Parlament v dané věci většinou odevzdaných hlasů.

(1) Článek 181 se použije obdobně na výbory (viz článek 219).
Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí