Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2020
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 181 : Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag (1)

1.   Uden at det berører de supplerende betingelser fastlagt i artikel 54, stk. 4, vedrørende initiativbetænkninger og artikel 68, stk. 2, vedrørende ændringsforslag til Rådets holdning, kan et ændringsforslag ikke behandles, hvis:

(a)   dets indhold ikke har nogen direkte forbindelse med den tekst, der foreslås ændret

(b)   det har til formål at forkaste eller erstatte hele den tekst, det vedrører

(c)   det har til formål at ændre mere end en/et af de enkelte artikler/stykker i den tekst, det vedrører, med undtagelse af kompromisændringsforslag og ændringsforslag, der har til formål at foretage identiske ændringer af specifikke ord eller udtryk i hele teksten

(d)   det har til formål at ændre et forslag til kodifikation af EU-lovgivning. Artikel 109, stk. 3, andet afsnit, finder dog tilsvarende anvendelse

(e)   det har til formål at ændre de dele i et forslag om omarbejdning af EU-lovgivning, der ikke ændres i et sådant forslag; artikel 110, stk. 2, andet afsnit, og artikel 110, stk. 3, tredje afsnit, finder dog tilsvarende anvendelse

(f)   det kun søger at sikre den sproglige korrekthed eller sikre den terminologiske konsekvens i teksten på det sprog, som ændringsforslaget fremsættes på; i sådanne tilfælde søger formanden sammen med rette vedkommende at finde en tilfredsstillende sproglig løsning.

2.   Formanden afgør, om ændringsforslag kan behandles

Formandens afgørelse om, hvorvidt ændringsforslag kan behandles, jf. stk. 2, træffes ikke udelukkende på grundlag af bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel, men på grundlag af forretningsordenens bestemmelser i almindelighed.

3.   En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan indgive et alternativt beslutningsforslag i forbindelse med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i en betænkning fra et udvalg.

I så fald må den politiske gruppe eller de pågældende medlemmer ikke fremsætte ændringsforslag til det kompetente udvalgs beslutningsforslag. Det alternative beslutningsforslag må ikke være længere end udvalgets beslutningsforslag. Parlamentet træffer afgørelse om forslaget ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag.

Artikel 132, stk. 4 og 5, om fælles beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

4.   Med formandens godkendelse kan der undtagelsesvis stemmes om ændringsforslag, som er stillet efter udløbet af fristen for ændringsforslag, hvis der er tale om kompromisændringsforslag, eller hvis der er tekniske problemer. Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt disse ændringsforslag opfylder betingelserne for behandling. Formanden indhenter Parlamentets samtykke til at gøre dette, før sådanne ændringsforslag sættes under afstemning.

Der kan opstilles følgende generelle kriterier for, om et kompromisændringsforslag kan behandles:

-   kompromisændringsforslag vedrører normalt dele af teksten, hvortil der har været stillet ændringsforslag inden udløbet af fristen for ændringsforslag

-   kompromisændringsforslag stilles normalt af politiske grupper, der udgør et flertal i Parlamentet, formænd eller ordførere fra de berørte udvalg eller stillere af andre ændringsforslag

-   kompromisændringsforslag indebærer normalt, at andre ændringsforslag til samme punkt tages tilbage.

Det er alene formanden, som kan foreslå, at kompromisændringsforslag behandles. Formanden indhenter Parlamentets samtykke til, at der stemmes om sådanne ændringsforslag, ved at spørge, om nogen gør indsigelse imod, at der stemmes om et kompromisændringsforslag. Er dette tilfældet, træffer Parlamentet afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.

(1) Artikel 181 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 5. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik