Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. február
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

181. cikk : A módosítások elfogadhatósága (1)

1.   A saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatban az 54. cikk (4) bekezdésében és a Tanács álláspontjához kapcsolódó módosításokkal kapcsolatban a 68. cikk (2) bekezdésében foglalt további feltételek sérelme nélkül a módosítás nem fogadható el, ha:

(a)   nincs közvetlen összefüggésben azzal a szöveggel, amelynek módosítására irányul;

(b)   a szöveg egészének törlésére vagy felcserélésre irányul;

(c)   az érintett szöveg több önálló cikkének vagy bekezdésének módosítására irányul, a megegyezéses módosítások, illetve a szöveg egészében visszatérően előforduló megfogalmazás következetes megváltoztatására irányuló módosítások kivételével;

(d)   uniós jogszabályok kodifikációjára irányuló javaslat módosítására irányul; mindazonáltal a 109. cikk (3) bekezdésének második albekezdése értelemszerűen alkalmazandó;

(e)   uniós jogszabályok átdolgozására irányuló javaslat olyan részének módosítására irányul, amely e javaslatokban változatlan marad; mindazonáltal a 110. cikk (2) bekezdésének második albekezdése és a 110. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelemszerűen alkalmazandó;

(f)   kizárólag azon a nyelven szándékozik biztosítani a szöveg nyelvi helyességét vagy javítani annak terminológiai következetességét, amelyen a módosítás benyújtásra került; ez esetben az Elnök az érintettekkel együtt megfelelő nyelvi megoldást keres.

2.   A módosítások elfogadhatóságáról az Elnök határoz.

Az Elnöknek a (2) bekezdés alapján hozott, módosítások elfogadhatóságára vonatkozó határozata nem kizárólag e cikk (1) bekezdésének rendelkezésein, hanem általában e szabályzat rendelkezésein alapul.

3.   A bizottság jelentésében szereplő nem jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő alternatív állásfoglalási indítványt terjeszthet elő.

Ilyen esetben a képviselőcsoport vagy az érintett képviselők nem terjeszthetnek elő módosításokat az illetékes bizottság állásfoglalási indítványához. Az alternatív állásfoglalási indítvány nem lehet hosszabb, mint a bizottság állásfoglalási indítványa. Az alternatív állásfoglalási indítványt a plenáris ülésen módosítás nélkül kell egyetlen szavazásra bocsátani.

A 132. cikk közös állásfoglalási indítványokról szóló (4) és (5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

4.   Kivételes esetben az Elnök beleegyezésével a módosítások benyújtására vonatkozó határidő lejártát követően is előterjeszthetők módosítások, feltéve, hogy megegyezéses módosítások, vagy ha technikai probléma merült fel. Ezen módosítások elfogadhatóságáról az Elnök határoz. Az Elnök csak a Parlament hozzájárulását követően bocsáthat szavazásra ilyen módosításokat.

A megegyezéses módosítások elfogadhatóságának megállapításához a következő általános feltételeket lehet alkalmazni:

-   a megegyezéses módosítások főszabályként olyan szövegrészekre vonatkoznak, amelyek a módosítások előterjesztésére vonatkozó határidő lejártát megelőzően módosítás tárgyát képezték;

-   a megegyezéses módosításokat főszabályként parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoportok, az illetékes bizottságok elnökei vagy előadói, vagy egyéb módosítások megfogalmazói terjesztik elő;

-   a megegyezéses módosítások főszabályként az ugyanazon szövegrészre vonatkozó módosítások visszavonásával járnak.

Megegyezéses módosítás figyelembevételét kizárólag az Elnök javasolhatja. A megegyezéses módosítás szavazásra bocsátásához az Elnöknek ki kell kérnie a Parlament hozzájárulását oly módon, hogy felteszi a kérdést, hogy van-e kifogás az ilyen szavazás megtartása ellen. Amennyiben kifogás merül fel, a Parlament a leadott szavazatok többségével határoz.

(1) A 181. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 219. cikket).
Utolsó frissítés: 2020. január 31.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat