Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 5 : KWORUM, POPRAWKI I GŁOSOWANIE

Artykuł 181 : Dopuszczalność poprawek (1)

1.   Z zastrzeżeniem dodatkowych warunków określonych w art. 54 ust. 4 dotyczących sprawozdań z własnej inicjatywy i w art. 68 ust. 2 dotyczących poprawek do stanowiska Rady, poprawka jest niedopuszczalna, jeżeli:

(a)   jej treść nie ma bezpośredniego związku z tekstem, którego zmianę ma na celu;

(b)   ma na celu usunięcie lub zastąpienie całego tekstu;

(c)   ma na celu zmianę więcej niż jednego artykułu lub ustępu tekstu, do którego się odnosi, z wyjątkiem poprawek kompromisowych oraz do poprawek mających na celu naniesienie identycznych zmian w danym wyrażeniu w całym tekście;

(d)   ma na celu zmianę wniosku dotyczącego ujednolicenia unijnego aktu prawnego; stosuje się jednak odpowiednio art. 109 ust. 3 akapit drugi Regulaminu;

(e)   ma na celu zmianę tych części wniosku dotyczącego przekształcenia unijnego aktu prawnego, które pozostają niezmienne w takim wniosku; stosuje się jednak odpowiednio art. 110 ust. 2 akapit drugi oraz art. 110 ust. 3 akapit trzeci;

(f)   ma jedynie zapewnić językową poprawność lub dotyczy spójności terminologicznej tekstu w języku, w którym poprawkę tę złożono; w takim przypadku Przewodniczący poszukuje wraz z zainteresowanymi odpowiedniego rozwiązania językowego.

2.   O dopuszczalności poprawek decyduje Przewodniczący.

Decyzja Przewodniczącego dotycząca dopuszczalności poprawek podejmowana zgodnie z ust. 2 opiera się nie tylko na postanowieniach ust. 1 niniejszego artykułu, ale na podstawie całości postanowień Regulaminu.

3.   Grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą złożyć alternatywny projekt rezolucji w celu zastąpienia projektu rezolucji nieustawodawczej zawartego w sprawozdaniu komisji.

W takim przypadku grupa ta lub zainteresowani posłowie nie mogą wnosić poprawek do projektu rezolucji właściwej komisji. Alternatywny projekt rezolucji nie może być dłuższy niż projekt właściwej komisji. Przedkładany jest on do zatwierdzenia przez Parlament w jednym głosowaniu, bez poprawek.

Artykuł 132 ust. 4 i 5, dotyczące wspólnych projektów rezolucji, stosuje się odpowiednio.

4.   Za zgodą Przewodniczącego poprawki mogą zostać wyjątkowo złożone po upływie terminu składania poprawek, jeżeli są to poprawki kompromisowe lub jeżeli wystąpiły problemy natury technicznej. Przewodniczący podejmuje następnie decyzję co do dopuszczalności takich poprawek. Przewodniczący występuje o zgodę Parlamentu, aby poddać takie poprawki pod głosowanie.

W odniesieniu do dopuszczalności poprawek kompromisowych mogą być stosowane następujące ogólne kryteria dopuszczalności:

-   zasadniczo poprawki kompromisowe odnoszą się do tych części tekstu, do których poprawki wniesiono przed upływem terminu składania poprawek;

-   zasadniczo poprawki kompromisowe składane są przez grupy polityczne reprezentujące większość w Parlamencie, przewodniczących lub sprawozdawców zainteresowanych komisji lub przez autorów innych poprawek;

-   zasadniczo poprawki kompromisowe łączą się z wycofaniem innych poprawek do tego samego fragmentu tekstu.

Tylko Przewodniczący może zaproponować rozpatrzenie poprawek kompromisowych. Aby poddać poprawkę kompromisową pod głosowanie, Przewodniczący musi uzyskać zgodę Parlamentu i w tym celu zwraca się z pytaniem, czy ktoś sprzeciwia się przeprowadzaniu takiego głosowania. W przypadku sprzeciwu Parlament decyduje większością oddanych głosów.

(1) Artykuł 181 stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 219).
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności