Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - Únor 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 182 : Postup hlasování (1)

1.   Není-li v tomto jednacím řádu uvedeno jinak, u textů předložených Parlamentu se použije tento postup hlasování:

(a)   nejprve se hlasuje o případných pozměňovacích návrzích k návrhu právně závazného aktu,

(b)   poté se případně hlasuje o návrhu jako celku, změněném či nezměněném,

    Není-li návrh právně závazného aktu, změněného či nezměněného, podpořen ve výboru většinou odevzdaných hlasů, navrhne následně výbor Parlamentu, aby tento návrh zamítl.

(c)   poté se hlasuje o veškerých pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení či k návrhu legislativního usnesení,

(d)   nakonec se hlasuje o návrhu usnesení jako celku (konečné hlasování).

Parlament nehlasuje o vysvětlujícím prohlášení obsaženém ve zprávě.

2.   Při hlasování o návrzích právně závazných aktů a o návrzích nelegislativních usnesení se hlasuje nejprve o hlavní části, potom o právních východiscích a o bodech odůvodnění.

3.   Pozměňovací návrh se nebere v potaz, pokud není v souladu s rozhodnutími, která byla k danému textu dříve přijata během téhož hlasování.

4.   Jediným poslancem, který může vystoupit během hlasování, je zpravodaj, popřípadě namísto něho předseda výboru. Tento poslanec musí mít možnost stručně vyjádřit stanovisko příslušného výboru k pozměňovacím návrhům, o nichž se hlasuje.

(1) Článek 182 se použije obdobně na výbory (viz článek 219).
Poslední aktualizace: 31. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí