Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2020
EPUB 152kPDF 697k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 1 : COISTÍ

Riail 216 : Cruinnithe coiste

1.   Tiocfaidh coiste le chéile nuair a chomórfaidh a Chathaoirleach é nó ar iarraidh ón Uachtarán.

Nuair atá an cruinniú á chomóradh, tíolacfaidh an Cathaoirleach a dhréachtchlár oibre. Déanfaidh an coiste cinneadh maidir leis an gclár oibre ag tús an chruinnithe.

2.   Féadfaidh an Coimisiún, an Chomhairle agus institiúidí eile de chuid an Aontais labhairt i gcruinnithe coiste má iarrann Cathaoirleach coiste orthu, thar ceann an choiste, déanamh amhlaidh.

Le cinneadh de chuid coiste, féadfar a iarraidh ar aon duine eile freastal ar chruinniú agus labhairt lena linn.

Féadfaidh an coiste freagrach, faoi réir formheas a fháil ón mBiúró, éisteacht saineolaithe a eagrú má mheasann sé go bhfuil éisteacht den sórt sin riachtanach chun a chuid oibre ar ábhar áirithe a sheoladh go héifeachtach.

3.   Gan dochar do Riail 56(6) agus mura rud é go gcinnfidh an coiste atá i gceist a mhalairt, ní fhéadfaidh Feisirí a fhreastalaíonn ar chruinnithe coistí nach comhaltaí díobh iad páirt a ghlacadh ina bpléití.

Féadfaidh an coiste cead a thabhairt dóibh, áfach, páirt a ghlacadh sna cruinnithe i gcáil chomhairleach.

4.   Beidh feidhm mutatis mutandis maidir le coistí ag Riail 171(2) maidir le leithdháileadh ama labhartha.

5.   I gcás ina ndéantar tuarascáil focal ar fhocal a tharraingt suas, beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 204 (2), (3) agus (5).

An nuashonrú is déanaí: 31 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais