Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ IX : PETYCJE

Artykuł 226 : Prawo do składania petycji

1.   Zgodnie z art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii Europejskiej jak również każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim ma prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej, które dotyczą ich bezpośrednio.

2.   Petycje do Parlamentu muszą zawierać nazwisko oraz miejsce zamieszkania każdej z osób składających petycję.

3.   Skierowanych do Parlamentu pism, w których wyraźnie brak zamiaru skierowania petycji, nie rejestruje się jako petycji, lecz bezzwłocznie przekazuje się właściwej służbie celem dalszego procedowania.

4.   W przypadku gdy pod petycją złożyło podpis kilka osób fizycznych lub prawnych, sygnatariusze wyznaczają przedstawiciela i jego zastępców, którzy są uznawani za składających petycję do celów niniejszego tytułu.

W przypadku gdy przedstawiciel lub jego zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba jest uznawana za składającego petycję.

5.   Każda osoba składająca petycję może w każdej chwili wycofać swój podpis pod petycją.

Jeżeli wszyscy składający petycję wycofają podpisy, petycja staje się nieważna.

6.   Petycje muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Petycje sporządzone w innych językach będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy składający petycję dołączy ich tłumaczenie na jeden z języków urzędowych. W korespondencji ze składającym petycję Parlament używa języka urzędowego, w którym zostało sporządzone tłumaczenie.

Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z którą petycje i korespondencja ze składającym petycję mogą być sporządzane w innych językach, które zgodnie z porządkiem konstytucyjnym danych państw członkowskich mają status języków urzędowych na całym ich terytorium lub jego części.

7.   Petycje mogą być składane drogą pocztową lub za pośrednictwem portalu petycji udostępnionego na stronie internetowej Parlamentu, który pomaga składającemu petycję w zredagowaniu petycji w sposób zgodny z ust. 1 i 2.

8.   Jeżeli wpłynęło kilka petycji w podobnej sprawie, można je rozpatrywać wspólnie.

9.   Petycje, które spełniają warunki przewidziane w ust. 2, są wpisywane do rejestru ogólnego w kolejności ich wpływania. Jeżeli nie spełniają powyższych warunków, umieszcza się je w aktach nie nadając im dalszego biegu, uzasadnienie decyzji podaje się do wiadomości składającemu petycję.

10.   Przewodniczący przekazuje petycje wpisane do rejestru ogólnego komisji właściwej do spraw petycjiwłaściwej komisji, która orzeka o dopuszczalności petycji zgodnie z art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jeżeli  właściwa  komisja  nie  osiągnie  konsensusu  w  sprawie  dopuszczalności  petycji, ogłasza się dopuszczalność petycji na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków komisji.

11.   Petycje uznane przez komisję za niedopuszczalne umieszcza się w aktach pozostawiając bez dalszego biegu. Decyzja wraz z uzasadnieniem doręczana jest składającemu petycję. W miarę możliwości zaleca się składającemu petycję inne drogi odwoławcze.

12.   Petycje wpisane do rejestru posiadają status dokumentów jawnych, zaś imię i nazwisko składającego petycję, ewentualnych osób składających podpisy pod petycją i osób ją popierających oraz treść petycji mogą zostać dla celów przejrzystości opublikowane przez Parlament. Odpowiednio powiadamia się składającego petycję, osoby składające pod petycją podpisy i osoby ją popierające.

13.   Niezależnie od ust. 12, składający petycję, osoba składająca podpis pod petycją lub ją popierająca może zwrócić się z wnioskiem o utajnienie swojego nazwiska w celu ochrony prywatności. W takim przypadku Parlament zobowiązany jest przychylić się do tego wniosku.

W przypadku gdy w związku ze skargą składającego petycję nie może zostać wszczęte postępowanie z powodu anonimowości składającego petycję, należy skonsultować się ze składającym petycję jest w sprawie kroków, które mają zostać podjęte w następstwie tej skargi.

14.   W celu ochrony praw osób trzecich Parlament – z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej osoby trzeciej – może nadać anonimowy charakter petycji lub innym danym zawartym w petycji, jeżeli uzna to za stosowne.

15.   Petycje  kierowane  do  Parlamentu  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  nie  są obywatelami Unii Europejskiej oraz które nie zamieszkują lub nie mają swojej statutowej siedziby na terenie państwa członkowskiego, są rejestrowane oraz przechowywane osobno. Co miesiąc Przewodniczący przekazuje zestawienie otrzymanych w poprzednim miesiącu petycji wraz z ich tematami  komisji.  Komisja  może  zwrócić  się  o  udostępnienie  jej  tych petycji, których rozpatrzenie uważa za stosowne.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności