Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - Luty 2020
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ X : RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Artykuł 232 : Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

1.   Właściwa komisja bada przypadki niewłaściwego administrowania, o których została poinformowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom, i może sporządzić sprawozdanie zgodnie z art. 54.

Właściwa  komisja  dokonuje  analizy  przedstawionego  przez  Rzecznika  na  koniec  każdego rocznego posiedzenia plenarnego sprawozdania o wynikach przeprowadzonych postępowań zgodnie z art. 3 ust. 8 decyzji Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom. Właściwa komisja może przedstawić Parlamentowi projekt rezolucji, jeżeli uzna, że powinien on zająć stanowisko w odniesieniu do któregokolwiek aspektu sprawozdania.

2.   Rzecznik Praw Obywatelskich może również przekazywać właściwej komisji informacje, jeśli wystąpi ona z takim wnioskiem, lub z własnej inicjatywy zabierać przed nią głos.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności