Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Февруари 2020
EPUB 174kPDF 863k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ XII : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ

Член 235 : Правомощия и отговорности, свързани с европейските политически партии и европейските политически фондации (1)

1.   Ако в съответствие с член 65, параграф 1 от Финансовия регламент Парламентът реши да запази правото си да разрешава разходи, той действа посредством своето бюро.

Въз основа на това Бюрото е компетентно да приема решения съгласно членове 17, 18 и 24, член 27, параграф 3 и член 30 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Отделните решения, приети от Бюрото въз основа на настоящия параграф, се подписват от председателя от името на Бюрото и се нотифицират на заявителя или бенефициента в съответствие с член 297 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Отделните решения са мотивирани в съответствие с член 296, параграф 2 от Договора.

Бюрото може да се консултира във всеки един момент с Председателския съвет.

2.   По искане на една четвърт от всички членове на ЕП, представляващи най-малко три политически групи, Парламентът гласува решението за отправяне на искане, в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, към Органа за европейските политически партии и фондации за проверка на спазването от дадена регистрирана европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

3.   Въз основа на член 10, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 група от най-малко 50 граждани може да представи обосновано искане, с което да покани Парламента да поиска проверката, посочена в параграф 2. Това обосновано искане не се започва или подписва от членове на ЕП. То включва солидни фактически доказателства, които показват, че въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация не отговаря на условията, посочени в параграф 2.

Председателят изпраща допустимите искания от групи и граждани на компетентната комисия за по-нататъшно разглеждане.

След като разгледа въпроса, което следва да се извърши в срок от четири месеца след сезирането на председателя, компетентната комисия може, с мнозинство от всички нейни членове, представляващи най-малко три политически групи, да представи предложение за предприемане на последващи действия във връзка с искането и да информира председателя за това.

Групата от граждани се уведомява за резултата от проверката на комисията.

След получаване на предложението на комисията председателят съобщава искането на Парламента.

След това съобщение Парламентът решава с мнозинство от подадените гласове дали да подаде искане до Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

Комисията приема насоки за обработването на тези искания от групи граждани.

4.   По искане на една четвърт от всички членове на ЕП, представляващи най-малко триполитически групи, Парламентът гласува предложението за обосновано решение запредставяне на възражения съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 срещу решението на Органа за европейските политически партии и фондацииза отписване от регистъра на дадена европейска политическа партия или фондация в срок от три месеца след уведомяването за това решение.

Компетентната комисия представя предложение за обосновано решение. Ако товапредложение бъде отхвърлено, за прието се счита решение в противоположен смисъл.

5.   Въз основа на предложение на компетентната комисия Председателският съветопределя двама членове на комитета, съставен от независими изтъкнати личности, съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(1) Член 235 се прилага единствено за европейските политически партии и фондации по смисъла на член 2, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.
(2) Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 31 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност