Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA V : POSTUP POSUDZOVANIA A PRIJÍMANIA ROZHODNUTÍ O UDELENÍ ABSOLUTÓRIA

Článok 1 : Dokumenty

1.   Nasledujúce dokumenty sa vytlačia a rozdajú:

a)   účet príjmov a výdavkov, finančná analýza a súvaha, ktoré poskytla Komisia;

b)   výročná správa a osobitné správy Dvora audítorov spolu s odpoveďami inštitúcií;

c)   vyhlásenie o vierohodnosti účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

d)   odporúčanie Rady.

2.   Uvedené dokumenty sa pridelia gestorskému výboru. Každý výbor, ktorého sa to týka, môže vypracovať stanovisko.

3.   Ak majú iné výbory v úmysle vypracovať stanoviská, predseda Parlamentu určí lehotu na oznámenie týchto stanovísk gestorskému výboru.

Článok 2 : Posúdenie správy

1.   Parlament v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách posúdi správu gestorského výboru týkajúcu sa udelenia absolutória do 30. apríla roka nasledujúceho po prijatí výročnej správy Dvora audítorov.

2.   Ustanovenia tohto rokovacieho poriadku, týkajúce sa pozmeňujúcich návrhov a hlasovania, sa použijú, ak táto príloha neustanovuje inak.

Článok 3 : Obsah správy

1.   Správa o absolutóriu vypracovaná gestorským výborom obsahuje:

a)   návrh rozhodnutia o udelení absolutória alebo o odklade rozhodnutia o udelení absolutória (hlasovanie na schôdzi v apríli) alebo návrh rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí absolutória (hlasovanie na schôdzi v októbri);

b)   návrh rozhodnutia o uzatvorení účtov všetkých príjmov, výdavkov, aktív a pasív Únie;

c)   návrh uznesenia s poznámkami sprevádzajúcimi návrh rozhodnutia uvedeného v písmene a) vrátane hodnotenia rozpočtového hospodárenia Komisie v rozpočtovom roku a pripomienok k čerpaniu výdavkov do budúcnosti;

d)   vo forme prílohy zoznam dokumentov, ktoré boli poskytnuté Komisiou, a vyžiadaných dokumentov, ktoré neboli poskytnuté;

e)   stanoviská dotknutých výborov.

2.   Ak gestorský výbor navrhne odklad rozhodnutia o udelení absolutória, v príslušnom návrhu uznesenia sa okrem iného uvedú:

a)   dôvody odkladu;

b)   ďalšie opatrenia, ktoré má prijať Komisia, a lehoty na ich uskutočnenie;

c)   dokumenty, ktoré Parlament potrebuje na prijatie podloženého rozhodnutia.

Článok 4 : Posudzovanie a hlasovanie v Parlamente

1.   Každá správa gestorského výboru, ktorá sa týka absolutória, sa zaradí do programu prvej schôdze nasledujúcej po jej predložení.

2.   Prípustné sú iba pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia predloženého v súlade s článkom 3 ods.1 písm. c).

3.   O návrhoch rozhodnutí a návrhoch uznesení sa hlasuje v poradí uvedenom v článku 3 tejto prílohy, ak jej článok 5 nestanovuje inak.

4.   Parlament rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov v súlade s článkom 231 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 5 : Obmeny postupu

1.   Hlasovanie na schôdzi v apríli

V prvej fáze obsahuje správa o absolutóriu návrh na udelenie alebo odklad absolutória.

a) Ak návrh na udelenie absolutória získa väčšinu, absolutórium sa udelí. Toto zároveň znamená schválenie účtovnej závierky.

Ak návrh na udelenie absolutória nezíska väčšinu, absolutórium sa považuje za odložené a gestorský výbor predloží v šesťmesačnej lehote novú správu, ktorá obsahuje nový návrh na udelenie alebo zamietnutie absolutória.

b) Ak je návrh na odklad absolutória prijatý, gestorský výbor predloží v šesťmesačnej lehote novú správu, ktorá obsahuje nový návrh na udelenie alebo zamietnutie absolutória. V takom prípade sa odloží aj schválenie účtovnej závierky a opätovne sa predloží spolu s novou správou.

Ak návrh na odklad absolutória nezíska väčšinu, absolutórium sa považuje za udelené. V takom prípade rozhodnutie zároveň znamená schválenie účtovnej závierky. O návrhu uznesenia sa ešte môže hlasovať.

2.   Hlasovanie na schôdzi v októbri

V druhej fáze obsahuje správa o absolutóriu návrh na udelenie alebo zamietnutie absolutória.

a) Ak návrh na udelenie absolutória získa väčšinu, absolutórium sa udelí. Toto zároveň znamená schválenie účtovnej závierky.

Ak návrh na udelenie absolutória nezíska väčšinu, absolutórium sa považuje za zamietnuté. Formálny návrh schválenia účtovnej závierky za príslušný rok sa predkladá na nasledujúcej schôdzi, na ktorej sa Komisia vyzve, aby vystúpila s vyhlásením.

b) Ak návrh na zamietnutie absolutória získa väčšinu, formálny návrh schválenia účtovnej uzávierky za príslušný rok sa predkladá na nasledujúcej schôdzi, na ktorej sa Komisia vyzve, aby vystúpila s vyhlásením.

Ak návrh na zamietnutie absolutória nezíska väčšinu, absolutórium sa považuje za udelené. V takom prípade rozhodnutie zároveň znamená schválenie účtovnej závierky. O návrhu uznesenia sa ešte môže hlasovať.

3.   Ak návrh uznesenia alebo návrh schválenia účtovnej obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore s hlasovaním Parlamentu o absolutóriu, Predseda Parlamentu môže po porade s predsedom gestorského výboru odložiť toto hlasovanie a určiť novú lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov.

Článok 6 : Vykonávanie rozhodnutí o absolutóriu

1.   Predseda Parlamentu zašle všetky rozhodnutia alebo uznesenia Parlamentu prijaté podľa článku 3 tejto prílohy Komisii a všetkým ostatným inštitúciám a zabezpečí ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v časti venovanej aktom legislatívnej povahy.

2.   Gestorský výbor podá aspoň raz ročne Parlamentu správu o opatreniach, ktoré inštitúcie prijali na základe pripomienok k rozhodnutiam o absolutóriu a na základe iných pripomienok obsiahnutých v uzneseniach Parlamentu o čerpaní výdavkov.

3.   Na základe správy výboru, v ktorého pôsobnosti je kontrola rozpočtu, môže predseda Parlamentu v mene Parlamentu podať na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti príslušnej inštitúcii podľa článku 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pre neplnenie povinností vyplývajúcich z pripomienok k rozhodnutiu o absolutóriu alebo iným uzneseniam o čerpaní výdavkov.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia