Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)

I.   Výbor pre zahraničné veci

Výbor s pôsobnosťou pre presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie zahraničnej politiky Únie, pokiaľ ide o:

1.   spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP); v tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre bezpečnosť a obranu;

2.   vzťahy s ostatnými inštitúciami a orgánmi Únie, OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými zhromaždeniami vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti;

3.   dohľad nad Európskou službou pre vonkajšiu činnosť;

4.   posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami prostredníctvom komplexnej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú asociačné dohody a dohody o partnerstve;

5.   začatie, monitorovanie a skončenie rokovaní týkajúcich sa pristúpenia európskych štátov k Únii;

6.   všetky právne predpisy, plánovanie a kontrolu činností vykonávaných v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, nástroja európskeho susedstva, nástroja predvstupovej pomoci, nástroja na podporu stability a mieru a nástroja partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami, ako aj politiky, o ktoré sa opierajú;

7.   monitorovanie a vyhodnocovanie, okrem iného, európskej susedskej politiky (ESP), najmä pokiaľ ide o výročné správy o pokroku ESP;

8.   otázky týkajúce sa demokracie, právneho štátu, ľudských práv vrátane práv menšín v tretích krajinách a zásad medzinárodného práva; v tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre ľudské práva, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi všetkými vonkajšími politikami Únie a jej politikou v oblasti ľudských práv; bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá, sa na schôdze podvýboru pozývajú členovia iných výborov a orgánov zodpovedných za túto oblasť;

9.   účasť Parlamentu na volebných pozorovateľských misiách, v prípade potreby v spolupráci s inými príslušnými výbormi a delegáciami.

Výbor vykonáva politický dohľad a koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a parlamentných výborov pre spoluprácu, ako aj medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc v jeho pôsobnosti.

II.   Výbor pre rozvoj

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie politiky rozvoja a spolupráce Únie, najmä:

a)   politický dialóg s rozvojovými krajinami, bilaterálne a v príslušných medzinárodných organizáciách a na medziparlamentných fórach,
b)   pomoc rozvojovým krajinám a dohody o spolupráci s nimi, najmä dohľad nad efektívnym financovaním pomoci a posudzovanie výsledkov, a to aj v súvislosti s odstraňovaním chudoby,
c)   monitorovanie vzťahov medzi politikami členských štátov a politikami uplatňovanými na úrovni Únie,
d)   presadzovanie demokratických hodnôt, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv v rozvojových krajinách,
e)   uplatňovanie, monitorovanie a napredovanie v oblasti politickej súdržnosti, pokiaľ ide o rozvojovú politiku;

2.   všetky právne predpisy, plánovanie a kontrolu činností vykonávaných v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce, Európskeho rozvojového fondu (ERF) – v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi – a nástroja humanitárnej pomoci, ako aj všetky otázky týkajúce sa humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách a politiku, o ktorú sa opierajú;

3.   otázky súvisiace s dohodou o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ a vzťahy s príslušnými orgánmi;

4.   otázky súvisiace so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ);

5.   účasť Parlamentu na volebných pozorovateľských misiách, v prípade potreby v spolupráci s inými príslušnými výbormi a delegáciami.

Výbor koordinuje prácu medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc v jeho pôsobnosti.

III.   Výbor pre medzinárodný obchod

Výbor s pôsobnosťou pre otázky súvisiace so zavedením, uplatňovaním a monitorovaním spoločnej obchodnej politiky Únie a jej vonkajšími hospodárskymi vzťahmi, najmä:

1.   finančné, hospodárske a obchodné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami;

2.   spoločné vonkajšie colné sadzby a uľahčenie obchodu, ako aj vonkajšie aspekty colných ustanovení a colnej správy;

3.   začatie, monitorovanie, uzavretie dvojstranných, mnohostranných a viacstranných obchodných dohôd, ktorými sa riadia hospodárske, obchodné a investičné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami a ich vyhodnocovanie;

4.   opatrenia technickej harmonizácie alebo štandardizácie v oblastiach pokrytých nástrojmi medzinárodného práva;

5.   vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými fórami pre otázky súvisiace s obchodom a s organizáciami na podporu regionálnej hospodárskej a obchodnej integrácie mimo Únie;

6.   vzťahy so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) vrátane jej parlamentného rozmeru. Výbor udržiava spojenie s príslušnými medziparlamentnými delegáciami a delegáciami zriadenými ad hoc pre hospodárske a obchodné aspekty vzťahov s tretími krajinami.

IV.   Výbor pre rozpočet

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov Únie a systém vlastných zdrojov Únie;

2.   rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet Únie, ako aj vyjednávanie a vykonávanie medziinštitucionálnych dohôd v tejto oblasti;

3.   odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;

4.   rozpočet decentralizovaných orgánov;

5.   finančné aktivity Európskej investičnej banky, ktoré nie sú súčasťou európskeho hospodárskeho riadenia;

6.   zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru, v ktorého pôsobnosti je dohoda o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ;

7.   finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov Únie bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;

8.   sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na článok 98 ods. 1 rokovacieho poriadku, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne rozpočtové prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dôsledkami;

9.   nariadenie o rozpočtových pravidlách s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.

V.   Výbor pre kontrolu rozpočtu

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   kontrolu plnenia rozpočtu Únie a Európskeho rozvojového fondu a rozhodnutia o absolutóriu prijaté Parlamentom vrátane interného postupu o udelení absolutória a všetky ďalšie opatrenia, ktoré takéto rozhodnutia sprevádzajú alebo vykonávajú;

2.   uzávierku, predkladanie a kontrolu účtov a súvah Únie, jej inštitúcií a orgánov, ktoré sú nimi financované, vrátane vymedzenia rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú presunúť, a vyrovnania zostatkov;

3.   kontrolu finančných aktivít Európskej investičnej banky;

4.   monitorovanie efektívnosti nákladov rôznych foriem financovania Únie pri uplatňovaní politík Únie za účasti osobitných výborov na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu a v spolupráci s osobitnými výbormi pre preskúmanie osobitných správ Dvora audítorov, a to na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu;

5.   vzťahy s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), posudzovanie prípadov podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu Únie, opatrenia zamerané na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie, prísnu ochranu finančných záujmov Únie a relevantné činnosti Európskeho prokurátora v tejto oblasti;

6.   vzťahy s Dvorom audítorov, vymenovanie jeho členov a posudzovanie jeho správ;

7.   nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o plnenie, riadenie a kontrolu rozpočtu.

VI.   Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   hospodársku a menovú politiku Únie, fungovanie hospodárskej a menovej únie a európskeho menového a finančného systému (vrátane vzťahov s príslušnými inštitúciami či organizáciami);

2.   voľný pohyb kapitálu a platieb (cezhraničné platby, jednotný platobný priestor, platobná bilancia, pohyb kapitálu a politika poskytovania a získavania úverov, kontrola pohybu kapitálu pochádzajúceho z tretích krajín, opatrenia na podporu vývozu kapitálu Únie);

3.   medzinárodný menový a finančný systém (vrátane vzťahov s finančnými a menovými inštitúciami a organizáciami);

4.   pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej či verejnej pomoci;

5.   daňové predpisy;

6.   reguláciu a kontrolu finančných služieb, inštitúcií a trhov vrátane účtovného výkazníctva, auditu, účtovných pravidiel, správy a riadenia podnikov a ďalších otázok práva obchodných spoločností, ktoré sa osobitne týkajú finančných služieb;

7.   príslušné finančné aktivity Európskej investičnej banky ako súčasť európskeho hospodárskeho riadenia v eurozóne.

Výboru pomáha podvýbor pre daňové otázky, a to pokiaľ ide o otázky týkajúce sa daní, a najmä boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj finančnú transparentnosť na daňové účely.

VII.   Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky vrátane pracovných podmienok, sociálneho poistenia, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany;

2.   práva pracujúcich;

3.   bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

4.   Európsky sociálny fond;

5.   politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;

6.   voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;

7.   sociálny dialóg;

8.   všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie z dôvodu pohlavia;

9.   vzťahy s:

–   Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
–   Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
–   Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
–   Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami.

VIII.   Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:

a)   zmeny klímy,
b)   znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku a ochrany biodiverzity,
c)   udržateľného rozvoja,
d)   medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
e)   obnovy narušeného životného prostredia,
f)   civilnej ochrany,
g)   Európskej environmentálnej agentúry,
h)   Európskej chemickej agentúry;

2.   verejné zdravie, najmä:

a)   programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
b)   farmaceutické a kozmetické výrobky,
c)   zdravotné aspekty bioterorizmu,
d)   Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;

3.   otázky bezpečnosti potravín vrátane najmä:

a)   označovanie a bezpečnosť potravín,
b)   veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
c)   Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

IX.   Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   priemyselnú politiku Únie a súvisiace opatrenia a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;

2.   politiku výskumu a inovácie v Únii vrátane vedy a technológie, ako aj šírenia a využívania výsledkov výskumu;

3.   Európsku politiku v oblasti kozmického priestoru;

4.   činnosť Spoločného výskumného centra, Európskej rady pre výskum, Európskeho inovačného a technologického inštitútu a Inštitútu pre referenčné materiály a merania, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;

5.   opatrenia Únie týkajúce sa energetickej politiky všeobecne a v kontexte vytvorenia a fungovania vnútorného trhu s energiou vrátane opatrení týkajúcich sa:

a)   bezpečnosti dodávok energie v Únii,
b)   presadzovania energetickej efektívnosti úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie,
c)   presadzovania prepájania energetických sietí a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;

6.   zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;

7.   informačnú spoločnosť, informačné technológie a komunikačné siete a služby vrátane technologických a bezpečnostných aspektov a vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj činnosti Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

X.   Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Únie, najmä:

a)   voľný pohyb tovaru vrátane harmonizácie technických noriem,
b)   právo usadiť sa,
c)   slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;

2.   fungovanie jednotného trhu vrátane opatrení zameraných na identifikáciu a odstránenie možných prekážok zavedenia jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu;

3.   presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín;

4.   politiku a právne predpisy súvisiace s posilnením pravidiel jednotného trhu a práv spotrebiteľa.

XI.   Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   otázky týkajúce sa rozvoja spoločnej politiky pre železničnú, cestnú, riečnu, námornú a leteckú dopravu, najmä:

a)   spoločné pravidlá platné pre dopravu v rámci Európskej únie,
b)   vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí v oblasti dopravnej infraštruktúry,
c)   zabezpečenie dopravných služieb a vzťahov s tretími krajinami v oblasti dopravy,
d)   bezpečnosť dopravy,
e)   vzťahy s medzinárodnými dopravnými orgánmi a organizáciami;
f)   Európsku námornú bezpečnostnú agentúru, Železničnú agentúru Európskej únie, Agentúru Európskej únie pre bezpečnosť letectva a spoločný podnik SESAR;

2.   poštové služby;

3.   cestovný ruch.

XII.   Výbor pre regionálny rozvoj

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   fungovanie a rozvoj politiky Únie pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, ako sa stanovilo v zmluvách;

2.   Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a iné nástroje regionálnej politiky Únie;

3.   hodnotenie vplyvu ostatných politík Únie na hospodársku a sociálnu súdržnosť;

4.   koordináciu štrukturálnych nástrojov Únie;

5.   mestskú dimenziu politiky súdržnosti;

6.   odľahlé regióny a ostrovy, ako aj cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu;

7.   vzťahy s Výborom regiónov, organizáciami medziregionálnej spolupráce a miestnymi a regionálnymi orgánmi.

XIII.   Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   fungovanie a rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky;

2.   rozvoj vidieka vrátane aktivít príslušných finančných nástrojov;

3.   legislatívu týkajúcu sa:

a)   veterinárnych a fytosanitárnych záležitostí a krmív pre zvieratá, za predpokladu, že tieto opatrenia nie sú určené na ochranu proti rizikám pre ľudské zdravie,
b)   živočíšnej výroby a dobrých životných podmienok zvierat;

4.   zvyšovanie kvality poľnohospodárskych výrobkov;

5.   zásobovanie poľnohospodárskymi surovinami;

6.   Úrad Spoločenstva pre rastlinné odrody;

7.   lesné hospodárstvo a agrolesníctvo.

XIV.   Výbor pre rybárstvo

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   činnosť a rozvoj spoločnej rybárskej politiky a jej riadenie;

2.   ochranu rybolovných zdrojov, riadenie rybolovu a flotíl využívajúcich tieto zdroje a výskum mora a aplikovaný výskum v oblasti rybolovu;

3.   spoločnú organizáciu trhu s produktmi rybárstva a akvakultúry a ich spracovanie a komercializáciu;

4.   štrukturálnu politiku v oblasti rybolovu a akvakultúry vrátane finančných nástrojov a fondov pre poradenstvo v oblasti rybárstva na podporu týchto sektorov;

5.   integrovanú námornú politiku, pokiaľ ide o rybolovné činnosti;

6.   dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, regionálne rybárske organizácie a dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti rybolovu.

XV.   Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   kultúrne aspekty Európskej únie, najmä:

a)   zlepšovanie znalostí a šírenie kultúry,
b)   ochranu a presadzovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
c)   ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, kultúrne výmeny a umeleckú tvorbu;

2.   politiku Únie v oblasti vzdelávania vrátane Európskeho priestoru pre vyššie vzdelávanie, podporu systému európskych škôl a celoživotného vzdelávania;

3.   audiovizuálnu politiku a kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti;

4.   politiku mládeže;

5.   rozvoj športu a politiku voľného času;

6.   informačnú a mediálnu politiku;

7.   spoluprácu s tretími krajinami v oblasti kultúry a vzdelávania a vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.

XVI.   Výbor pre právne veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   výklad, uplatňovanie a monitorovanie práva Únie a súlad aktov Únie s primárnym právom, predovšetkým voľbu právneho základu a dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality;

2.   výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, ak sa týka Európskej únie;

3.   lepšiu tvorbu práva a zjednodušovanie práva Únie;

4.   právnu ochranu práv a výsad Parlamentu vrátane účasti Parlamentu na konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie;

5.   akty Únie, ktoré majú vplyv na právny poriadok členských štátov, najmä v oblastiach:

a)   občianskeho a obchodného práva,
b)   práva obchodných spoločností,
c)   práva duševného vlastníctva,
d)   procesného práva;

6.   opatrenia v oblasti justičnej a správnej spolupráce v občianskych veciach;

7.   environmentálnu zodpovednosť a postihy za trestnú činnosť proti životnému prostrediu;

8.   etické otázky týkajúce sa nových technológií, použitím postupu pridružených výborov s príslušnými výbormi;

9.   štatút poslancov a služobný poriadok Európskej únie;

10.   výsady a imunity, ako aj overovanie osvedčení o zvolení poslancov;

11.   organizáciu a štatút Súdneho dvora Európskej únie;

12.   Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

XVII.   Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej Únie;

2.   opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce;

3.   legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov;

4.   vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri súčasnom dodržiavaní zásad subsidiarity a proporcionality, najmä:

a)   opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie,
b)   opatrenia týkajúce sa integrovaného riadenia spoločných hraníc,
c)   opatrenia týkajúce sa policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach vrátane terorizmu a vecné a procedurálne opatrenia týkajúce sa rozvoja jednotnejšieho prístupu Únie k trestnému právu;

5.   Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Agentúru Európskej únie pre základné práva, Europol, Eurojust, Cepol, Úrad európskeho prokurátora a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti;

6.   stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

XVIII.   Výbor pre ústavné veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä príprava, začiatok a konania riadnych a zjednodušených postupov revízie zmluvy;

2.   uplatňovanie Zmlúv a hodnotenie ich uplatňovania v praxi;

3.   inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení Únie alebo vystúpenia z nej;

4.   medziinštitucionálne vzťahy aj vzhľadom na ich schvaľovanie Parlamentom, preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s článkom 148 ods. 2 rokovacieho poriadku;

5.   jednotný volebný postup;

6.   politické strany a politické nadácie na európskej úrovni bez toho, aby boli dotknuté právomoci Predsedníctva;

7.   konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;

8.   výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.

XIX.   Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   vymedzenie, presadzovanie a ochranu práv žien v Únii a s tým súvisiace opatrenia Únie;

2.   presadzovanie práv žien v tretích krajinách;

3.   politiku rovnakých príležitostí vrátane presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;

4.   odstraňovanie všetkých foriem násilia a diskriminácie z dôvodu pohlavia;

5.   uplatňovanie a ďalšie zavádzanie zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach;

6.   monitorovanie a uplatňovanie medzinárodných dohôd a dohovorov týkajúcich sa práv žien;

7.   podporovanie informovanosti o právach žien.

XX.   Výbor pre petície

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   petície;

2.   usporiadanie verejných vypočutí o iniciatívach občanov podľa článku 222 rokovacieho poriadku;

3.   vzťahy s európskym ombudsmanom.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia