Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VII : GODKENDELSE AF KOMMISSIONEN OG OPFØLGNING AF TILSAGN, DER GIVES UNDER HØRINGERNE

Del I    – Parlamentets godkendelse af den samlede Kommission som kollegium

Artikel 1 : Vurderingsgrundlag

1.   Parlamentet vurderer de udpegede kommissionsmedlemmer på grundlag af deres almindelige duelighed, europæiske engagement og personlige uafhængighed. Det vurderer deres viden om deres forventede ansvarsområde samt deres kommunikationsevner.

2.   Parlamentet lægger særlig vægt på at opnå ligevægt mellem kønnene. Parlamentet kan udtale sig om den valgte formands fordeling af ansvarsområder.

3.   Parlamentet kan indhente de oplysninger, der er relevante for at tage stilling til de udpegede kommissionsmedlemmers egnethed. De forventes at fremlægge oplysninger om alle deres økonomiske interesser. De udpegede kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser sendes til prøvelse i det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål.

Artikel 2 : Kontrol af erklæringen om økonomiske interesser

1.   Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, skal kontrollere erklæringerne om økonomiske interesser og vurdere, om indholdet af erklæringen om økonomiske interesser fra et udpeget kommissionsmedlem er korrekt og fyldestgørende, og om det er muligt at udlede en interessekonflikt heraf.

2.   En bekræftelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, af, at der ikke foreligger interessekonflikter, er en forudsætning for, at det kompetente udvalg kan afholde en høring. Såfremt der ikke foreligger en sådan bekræftelse, suspenderes proceduren for udnævnelsen af det indstillede kommissionsmedlem, mens den procedure, der er fastsat i stk. 3, litra c), følges.

3.   Følgende retningslinjer gælder under behandlingen af erklæringer om økonomiske interesser i det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål:

a)   hvis udvalget, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, under behandlingen af en erklæring om økonomiske interesser på baggrund af de fremlagte dokumenter skønner, at erklæringen er korrekt og fyldestgørende og ikke indeholder nogen oplysninger, der tyder på en aktuel eller potentiel interessekonflikt i forbindelse med det indstillede kommissionsmedlems ansvarsområde, sender udvalgets formand et brev, der bekræfter, at der ikke er nogen interessekonflikt, til de udvalg, der er ansvarlige for høringen, eller til de relevante udvalg, hvis der er tale om en procedure, der finder sted i løbet af et kommissionsmedlems tjenesteperiode;

b)   hvis udvalget, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, mener, at et indstillet kommissionsmedlems erklæring om økonomiske interesser er mangelfuld eller indeholder modstridende oplysninger, eller at der er behov for yderligere oplysninger, anmoder det i henhold til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen det indstillede kommissionsmedlem om at fremskaffe disse supplerende oplysninger uden unødig forsinkelse, og det behandler og analyserer oplysningerne, inden det træffer sin afgørelse; det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan i givet fald beslutte at indbyde det indstillede kommissionsmedlem til en drøftelse;

c)   hvis udvalget, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, konstaterer, at der foreligger en interessekonflikt på grundlag af erklæringen om økonomiske interesser eller de yderligere oplysninger fra det indstillede kommissionsmedlem, udarbejder det henstillinger med henblik på at løse interessekonflikten; der kan bl.a. henstilles til, at der gives afkald på de pågældende økonomiske interesser, eller at Kommissionens formand ændrer det indstillede kommissionsmedlems ansvarsområde; i mere alvorlige tilfælde, hvis ikke der kan findes en løsning på interessekonflikten, kan det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, som en sidste udvej konkludere, at det indstillede kommissionsmedlem ikke kan udøve sit hverv i henhold til traktaterne og adfærdskodeksen; Parlamentets formand spørger i så fald Kommissionens formand om, hvilke yderligere skridt denne agter at tage.

Artikel 3 : Høringer

1.   Hvert enkelt udpeget kommissionsmedlem indbydes til at give møde for det eller de kompetente udvalg til en enkelt høring.

2.   Høringerne tilrettelægges af Formandskonferencen efter henstilling fra Udvalgsformandskonferencen. Formanden og koordinatorerne i de enkelte udvalg er ansvarlige for den nærmere tilrettelæggelse. Der kan udnævnes ordførere.

3.   Der træffes de nødvendige foranstaltninger for at samle de kompetente udvalg i tilfælde, hvor ansvarsområderne er blandede. Der er tre muligheder:

a)   hvis det udpegede kommissionsmedlems ansvarsområde kun vedrører et enkelt parlamentsudvalgs sagsområde, høres den pågældende kun af dette udvalg (det kompetente udvalg)

b)   hvis det udpegede kommissionsmedlems ansvarsområde vedrører mere end et udvalgs sagsområde i stort set samme omfang, høres den pågældende af disse udvalg i fællesskab (blandede udvalg)

c)   hvis det udpegede kommissionsmedlems ansvarsområde overvejende vedrører ét udvalgs sagsområde og kun i begrænset omfang mindst et andet udvalgs sagsområde, høres den pågældende af det udvalg, der hovedsagelig er kompetent, i samarbejde med det andet eller de andre udvalg (associerede udvalg).

4.   Den valgte formand for Kommissionen høres fuldt ud om disse foranstaltninger.

5.   Udvalgene fremsender skriftlige spørgsmål til de udpegede kommissionsmedlemmer i god tid før høringerne. For hvert enkelt udpeget kommissionsmedlem udarbejdes der to fælles spørgsmål af Udvalgsformandskonferencen, hvoraf det første vedrører almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed, og det andet vedrører forvaltning af sagsområdet og samarbejdet med Parlamentet. Det kompetente udvalg fremsender fem andre spørgsmål; underordnede spørgsmål er ikke tilladt. Ved blandede udvalg har hvert udvalg ret til at fremsende tre spørgsmål.

De udpegede kommissionsmedlemmers cv'er og deres svar på de skriftlige spørgsmål offentliggøres på Parlamentets webside forud for høringen.

6.   Der afsættes tre timer til hver høring. Høringerne finder sted under betingelser, der giver de udpegede kommissionsmedlemmer lige og rimelige muligheder for at præsentere sig selv og deres synspunkter.

7.   De udpegede kommissionsmedlemmer opfordres til at indlede høringen med en mundtlig redegørelse på højst 15 minutter. Under høringen stilles der op til 25 spørgsmål, der om muligt samles i emner. Der kan umiddelbart stilles ét opfølgende spørgsmål inden for den afsatte tid. Hovedandelen af taletiden gives til de politiske grupper, jf. artikel 171 analogt. Formålet med høringerne er at etablere en pluralistisk politisk dialog mellem de udpegede kommissionsmedlemmer og medlemmerne. Inden høringen afsluttes, får de udpegede kommissionsmedlemmer mulighed for at afgive en kort afsluttende erklæring.

8.   Der er direkte audiovisuel transmission af høringerne, som stilles gratis til rådighed for offentligheden og medierne. En indekseret optagelse af høringerne gøres tilgængelig for offentligheden inden for 24 timer.

Artikel 4 : Evaluering

1.   Formanden og koordinatorerne mødes straks efter høringen for at evaluere de enkelte udpegede kommissionsmedlemmer. Disse møder afholdes for lukkede døre. Koordinatorerne anmodes om at tage stilling til, om de udpegede kommissionsmedlemmer efter deres opfattelse er kvalificerede både til at optræde som medlem af kommissærkollegiet og til at udføre de særlige opgaver, som de er blevet tildelt. Udvalgsformandskonferencen udarbejder en formularmodel for at lette evalueringen.

2.   Ved blandede udvalg handler formanden og koordinatorerne for de berørte udvalg i fællesskab under hele proceduren.

3.   Der udarbejdes én enkelt evalueringsskrivelse for hvert enkelt udpeget kommissionsmedlem. Udtalelserne fra alle udvalg, der deltager i høringen, skal indgå.

4.   Følgende principper finder anvendelse på koordinatorernes evaluering:

a)   Hvis koordinatorerne enstemmigt godkender det udpegede kommissionsmedlem, fremsender formanden på deres vegne en godkendelsesskrivelse.

b)   Hvis koordinatorerne enstemmigt afviser det udpegede kommissionsmedlem, fremsender formanden på deres vegne en afvisningsskrivelse.

c)   Hvis koordinatorerne med et flertal på mindst 2/3 af udvalgets medlemmer godkender det udpegede kommissionsmedlem, fremsender formanden på deres vegne en skrivelse med angivelse af, at et stort flertal godkender det udpegede kommissionsmedlem. Mindretalssynspunkter anføres efter anmodning

d)   Hvis koordinatorerne ikke kan opnå et flertal på mindst 2/3 af udvalgets medlemmer til godkendelse af det udpegede medlem, skal de

–   først anmode om yderligere oplysninger ved hjælp af yderligere skriftlige spørgsmål
–   derefter, hvis de stadig er utilfredse, anmode om en fornyet høring af halvanden times varighed efter godkendelse fra Formandskonferencen.

e)   Hvis koordinatorerne efter anvendelse af litra d) med et flertal på mindst 2/3 af udvalgets medlemmer godkender det udpegede kommissionsmedlem, fremsender formanden på deres vegne en skrivelse med angivelse af, at et stort flertal godkender det udpegede kommissionsmedlem. Mindretalssynspunkter anføres efter anmodning.

f)   Hvis koordinatorerne efter anvendelse af litra d) stadig ikke kan opnå et flertal på mindst 2/3 af udvalgets medlemmer til godkendelse af det udpegede kommissionsmedlem, indkalder formanden til et udvalgsmøde og sætter de to spørgsmål, der er nævnt i stk. 1 til afstemning. Formanden fremsender en skrivelse med angivelse af udvalgets evaluering.

5.   Udvalgenes evalueringsskrivelser fremsendes inden for 24 timer efter afslutningen af evalueringsprocessen. Skrivelserne behandles af Udvalgsformandskonferencen og forelægges derefter Formandskonferencen. Medmindre Formandskonferencen beslutter sig for at indhente yderligere oplysninger, erklærer den efter en drøftelse høringerne for afsluttet og giver tilladelse til at offentliggøre alle evalueringsskrivelser.

Artikel 5 : Præsentation af kollegiet af kommissionsmedlemmer

1.   Den valgte formand for Kommissionen opfordres til at præsentere sit kollegium af udpegede kommissionsmedlemmer og forelægge Kommissionens program på et møde i Parlamentet, hvortil formanden for Det Europæiske Råd og Rådets formand er indbudt. Præsentationen efterfølges af en forhandling. Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 132, stk. 8 finder anvendelse.

2.   Efter afstemningen om beslutningsforslaget stemmer Parlamentet om, hvorvidt det kan godkende udnævnelsen af den valgte formand og de udpegede kommissionsmedlemmer som kollegium. Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer ved navneopråb. Det kan udsætte afstemningen til næste møde.

Artikel 6 : Opfølgning af tilsagn, der gives under høringerne

De tilsagn, der gives af de udpegede kommissionsmedlemmer, og de prioriteter, som de henviser til under høringerne, gennemgås i hele deres mandatperiode af det kompetente udvalg i forbindelse med den årlige strukturerede dialog med Kommissionen, jf. punkt 1 i bilag IV i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Del II    – Væsentlige ændringer i fordelingen af porteføljer eller ændringer i kommissærkollegiets sammensætning under dets mandatperiode

Artikel 7 : Ledige poster

Når en ledig post skal besættes som følge af frivillig fratræden, afskedigelse eller dødsfald, indbyder Parlamentet ufortøvet det udpegede kommissionsmedlem til at deltage i en høring under samme betingelser som fastsat i del I.

Artikel 8 : En ny medlemsstats tiltrædelse

Når en ny medlemsstat tiltræder, indbyder Parlamentet det udpegede kommissionsmedlem til at deltage i en høring under samme betingelser som fastsat i del I.

Artikel 9 : Væsentlig porteføljeændring

Når der sker en væsentlig ændring i fordelingen af porteføljer under Kommissionens mandatperiode, indbydes de berørte kommissionsmedlemmer til at deltage i en høring under samme betingelser som fastsat i del I, før de overtager deres nye ansvarsområder.

Artikel 10 : Afstemning på plenarmødet

Uanset proceduren i artikel 125, stk. 7, foretages der hemmelig afstemning, når afstemningen på plenarmødet vedrører udnævnelsen af et enkelt kommissionsmedlem.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik