Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII : ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕМАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

1.   Във всеки акт се посочват видът на акта, референтният му номер, наименованията на двете институции, които са го приели, датата, на която те са го подписали, и неговият предмет.

2.   Всеки акт съдържа следното:

а)   формулировката „Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз“;

б)   посочване на разпоредбите, въз основа на които е приет актът, предшествани от думите „като взеха предвид“;

в)   позоваване в преамбюла на акта на внесените предложения, получените становища и проведените консултации;

г)   изложение на съображенията за приемането на акта, въведени с думите „като имат предвид, че“;

д)   фраза като „приеха настоящия регламент“, „приеха настоящата директива“ или „приеха настоящото решение“, следвана от същинския текст на акта.

3.   Актовете се подразделят на членове, които по целесъобразност се групират в части, заглавия, глави и раздели.

4.   В последния член от акта се посочва датата на влизане в сила, ако тя е преди или след двадесетия ден след публикуването.

5.   Последният член от акта е следван от:

–   подходяща формулировка относно неговото прилагане съгласно съответните разпоредби на Договорите;

–   формулировката „Съставено в …“, следвана от датата на подписване на акта;

–   формулировките „За Европейския парламент, Председател“, „За Съвета, Председател“, следвани от името на председателя на Парламента и на действащия председател на Съвета към момента на подписване на акта.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност