Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.   Στις πράξεις αναγράφεται το είδος της πράξης με αριθμό αναφοράς, οι ονομασίες και των δύο θεσμικών οργάνων που τις εξέδωσαν, η ημερομηνία της υπογραφής τους και γίνεται μνεία του αντικειμένου τους.

2.   Οι πράξεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)   «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

β)   μνεία των διατάξεων δυνάμει των οποίων εκδίδεται η πράξη, κατόπιν των λέξεων «έχοντας υπόψη»·

γ)   σημείο αναφοράς που παραπέμπει στις προτάσεις που υποβλήθηκαν, στις γνώμες που ελήφθησαν και στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν·

δ)   το σκεπτικό της πράξης, που αρχίζει με τη λέξη «εκτιμώντας»·

ε)   τις φράσεις «εξέδωσαν τον παρόντα κανονισμό», «εξέδωσαν την παρούσα οδηγία» ή «εξέδωσαν την παρούσα απόφαση», των οποίων έπεται το κυρίως σώμα της πράξης.

3.   Οι πράξεις διαιρούνται σε άρθρα τα οποία, ενδεχομένως, συνενώνονται σε μέρη, τίτλους, κεφάλαια και τμήματα.

4.   Το τελευταίο άρθρο της πράξης ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος στην περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη ή μεταγενέστερη της εικοστής ημέρας από τη δημοσίευση.

5.   Έπονται του τελευταίου άρθρου της πράξης:

–   η δέουσα διατύπωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, όσον αφορά την εφαρμογή της πράξης αυτής·

–   η μνεία του τόπου έκδοσης, ακολουθούμενη από την ημερομηνία υπογραφής της πράξης·

–   οι λέξεις «Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος», «Για το Συμβούλιο ο Πρόεδρος», ακολουθούμενες από τα ονόματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εν ενεργεία Προέδρου του Συμβουλίου την στιγμή κατά την οποία υπογράφηκε η πράξη.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου