Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
I.   Výbor pre zahraničné veci

Výbor s pôsobnosťou pre presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie zahraničnej politiky Únie, pokiaľ ide o:

1.   spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP); v tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre bezpečnosť a obranu;

2.   vzťahy s ostatnými inštitúciami a orgánmi Únie, OSN a ostatnými medzinárodnými organizáciami a medziparlamentnými zhromaždeniami vo veciach spadajúcich do jeho pôsobnosti;

3.   dohľad nad Európskou službou pre vonkajšiu činnosť;

4.   posilňovanie politických vzťahov s tretími krajinami prostredníctvom komplexnej spolupráce a pomocných programov alebo medzinárodných zmlúv, ako sú asociačné dohody a dohody o partnerstve;

5.   začatie, monitorovanie a skončenie rokovaní týkajúcich sa pristúpenia európskych štátov k Únii;

6.   všetky právne predpisy, plánovanie a kontrolu činností vykonávaných v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, nástroja európskeho susedstva, nástroja predvstupovej pomoci, nástroja na podporu stability a mieru a nástroja partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami, ako aj politiky, o ktoré sa opierajú;

7.   monitorovanie a vyhodnocovanie, okrem iného, európskej susedskej politiky (ESP), najmä pokiaľ ide o výročné správy o pokroku ESP;

8.   otázky týkajúce sa demokracie, právneho štátu, ľudských práv vrátane práv menšín v tretích krajinách a zásad medzinárodného práva; v tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre ľudské práva, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi všetkými vonkajšími politikami Únie a jej politikou v oblasti ľudských práv; bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá, sa na schôdze podvýboru pozývajú členovia iných výborov a orgánov zodpovedných za túto oblasť;

9.   účasť Parlamentu na volebných pozorovateľských misiách, v prípade potreby v spolupráci s inými príslušnými výbormi a delegáciami.

Výbor vykonáva politický dohľad a koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a parlamentných výborov pre spoluprácu, ako aj medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc v jeho pôsobnosti.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia