Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
VI.   Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и паричен съюз и на Европейската парична и финансова система (включително отношенията със съответните институции или организации);

2.   Свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);

3.   Международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;

4.   Правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;

5.   Данъчните разпоредби;

6.   Регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните норми, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги;

7.   Съответните финансови дейности на Европейската инвестиционна банка като част от европейското икономическо управление в еврозоната.

Комисията се подпомага от подкомисия по данъчните въпроси, която се занимава с въпросите, свързани с данъчното облагане, и по-специално борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и финансовата прозрачност за целите на данъчното облагане.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност