Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
XVI.   Výbor pre právne veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   výklad, uplatňovanie a monitorovanie práva Únie a súlad aktov Únie s primárnym právom, predovšetkým voľbu právneho základu a dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality;

2.   výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, ak sa týka Európskej únie;

3.   lepšiu tvorbu práva a zjednodušovanie práva Únie;

4.   právnu ochranu práv a výsad Parlamentu vrátane účasti Parlamentu na konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie;

5.   akty Únie, ktoré majú vplyv na právny poriadok členských štátov, najmä v oblastiach:

a)   občianskeho a obchodného práva,
b)   práva obchodných spoločností,
c)   práva duševného vlastníctva,
d)   procesného práva;

6.   opatrenia v oblasti justičnej a správnej spolupráce v občianskych veciach;

7.   environmentálnu zodpovednosť a postihy za trestnú činnosť proti životnému prostrediu;

8.   etické otázky týkajúce sa nových technológií, použitím postupu pridružených výborov s príslušnými výbormi;

9.   štatút poslancov a služobný poriadok Európskej únie;

10.   výsady a imunity, ako aj overovanie osvedčení o zvolení poslancov;

11.   organizáciu a štatút Súdneho dvora Európskej únie;

12.   Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia