Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XII.   Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

1.   Функционирането и развитието на политиката на Съюза в областта на регионалното развитие и сближаването съгласно установеното в Договорите;

2.   Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза;

3.   Оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване;

4.   Координацията на структурните инструменти на Съюза;

5.   Градското измерение на политиката на сближаване;

6.   Най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество;

7.   Отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност