Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 10 : Κανόνες συμπεριφοράς

1.   Η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και βασίζεται στις αξίες και αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές διαφυλάσσουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θίγουν τη φήμη του.

2.   Οι βουλευτές δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, ούτε την τήρηση της ασφάλειας και τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του εξοπλισμού του Κοινοβουλίου.

3.   Οι βουλευτές δεν διαταράσσουν την τάξη στην αίθουσα Ολομέλειας και απέχουν από ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν επιδεικνύουν πανό.

4.   Κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στην αίθουσα Ολομέλειας, οι βουλευτές δεν καταφεύγουν σε προσβλητικές δηλώσεις.

Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι δηλώσεις του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική συζήτηση είναι προσβλητικές ή όχι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι φανερές προθέσεις του ομιλητή, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δήλωση το κοινό, ο βαθμός στον οποίο οι δηλώσεις αυτές βλάπτουν το κύρος και τη φήμη του Κοινοβουλίου, καθώς και η ελευθερία λόγου του ενδιαφερόμενου βουλευτή. Για παράδειγμα, οι συκοφαντικές δηλώσεις, η «ρητορική μίσους» και η υποκίνηση διακρίσεων οι οποίες βασίζονται, συγκεκριμένα, σε οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελούν συνήθως περιπτώσεις «προσβλητικών δηλώσεων» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

5.   Οι βουλευτές συμμορφώνονται προς τους κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με την διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.

6.   Οι βουλευτές απέχουν από κάθε είδους ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση και τηρούν τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο οποίος προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό ως παράρτημα (1).

Οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλεγούν σε αξίωμα του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχουν υπογράψει τη δήλωση που αφορά τον εν λόγω κώδικα.

7.   Όταν πρόσωπο το οποίο εργάζεται για βουλευτή ή πρόσωπο του οποίου την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Κοινοβουλίου έχει διευκολύνει βουλευτής δεν τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η εν λόγω συμπεριφορά ενδέχεται, αν κριθεί ενδεδειγμένο, να καταλογιστεί στον βουλευτή.

8.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει κατά τα λοιπά την ένταση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την ελευθερία λόγου των βουλευτών.

9.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τα όργανα, τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου.

(1) Βλέπε παράρτημα II.
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου