Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 12 : Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Spoločné pravidlá stanovené v medziinštitucionálnej dohode o vnútorných vyšetrovaniach vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (1), ktoré zahŕňajú opatrenia potrebné na hladký priebeh vyšetrovaní vedených úradom, sa uplatňujú v rámci Parlamentu v súlade s rozhodnutím Parlamentu z 18. novembra 1999 (2).

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15).
(2) Rozhodnutie Parlamentu z 18. novembra 1999 o podmienkach pre vnútorné vyšetrovania v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a akejkoľvek nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje záujmy Spoločenstiev.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia