Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 14 : Dočasný predseda (1)

1.   Rokovaniu podľa článku 154 ods. 2 a každému inému rokovaniu, ktoré sa koná z dôvodu voľby predsedu Parlamentu a Predsedníctva, predsedá až do zvolenia nového predsedu Parlamentu odstupujúci predseda Parlamentu, alebo ak to nie je možné, jeden z odstupujúcich podpredsedov Parlamentu, určený podľa ich prednostného poradia, alebo v prípade ich neprítomnosti poslanec s najdlhším výkonom funkcie.

2.   Počas dočasného predsedníctva poslanca na základe odseku 1 sa rokuje len o záležitostiach, ktoré sa týkajú voľby predsedu Parlamentu alebo preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku. Ak sa počas jeho predsedníctva nastolí akákoľvek iná záležitosť týkajúca sa preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca, pridelí sa gestorskému výboru.

(1) Článok 14 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 213 ods. 3).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia