Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 17 : Voľba podpredsedov Parlamentu

1.   Podpredsedovia Parlamentu sa potom volia v jednom kole hlasovania. Z kandidátov, ktorí v prvom kole získajú absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, je najviac 14 kandidátov vyhlásených za zvolených v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak je počet zvolených kandidátov nižší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, uskutoční sa na obsadenie zostávajúcich funkcií druhé kolo za rovnakých podmienok. Ak je potrebné vykonať tretie kolo, postačí na obsadenie zostávajúcich funkcií relatívna väčšina. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený najstarší kandidát.

2.   S výhradou ustanovení článku 20 ods. 1 sa prednostné poradie podpredsedov Parlamentu určí podľa poradia, v akom boli zvolení, a v prípade rovnosti hlasov podľa veku.

Ak sú podpredsedovia Parlamentu volení aklamáciou, pristúpi sa k tajnému hlasovaniu s cieľom určiť ich prednostné poradie.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia