Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 21 : Predčasné ukončenie výkonu funkcie

Konferencia predsedov môže na základe rozhodnutia prijatého trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktorá predstavuje najmenej tri politické skupiny, navrhnúť Parlamentu zbaviť funkcie predsedu Parlamentu, podpredsedu Parlamentu, kvestora, predsedu alebo podpredsedu výboru, predsedu alebo podpredsedu medziparlamentnej delegácie alebo iného držiteľa funkcie voleného v rámci Parlamentu, ak sa podľa jej názoru dotknutý poslanec dopustil závažného porušenia svojich povinností. Parlament prijíma rozhodnutie o tomto návrhu dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých jeho poslancov.

Ak spravodajca poruší ustanovenia kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikty záujmov (1), výbor, ktorý ho vymenoval, ho môže na podnet predsedu Parlamentu a na návrh Konferencie predsedov zbaviť tejto funkcie. Väčšiny uvedené v prvom odseku sa uplatňujú primerane na každú fázu tohto postupu.

(1) Pozri prílohu I.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia