Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 22 : Pôsobnosť predsedu Parlamentu

1.   Predseda Parlamentu riadi všetky činnosti Parlamentu a jeho orgánov v súlade s týmto rokovacím poriadkom a má všetky právomoci potrebné na to, aby predsedal rokovaniam Parlamentu a zabezpečil ich riadny priebeh.

2.   Povinnosti predsedu Parlamentu zahŕňajú otvorenie, prerušenie a ukončenie rokovania, rozhodovanie o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov a iných textov predložených na hlasovanie, ako aj o prípustnosti parlamentných otázok,  zabezpečenie dodržiavania tohto rokovacieho poriadku, zachovanie poriadku v rokovacej sále, udeľovanie slova, ukončovanie rozpravy, predkladanie vecí na hlasovanie a oznamovanie výsledkov hlasovania, ako aj prideľovanie všetkých oznámení, ktoré sa ich týkajú, výborom.

3.   Predseda Parlamentu môže vystúpiť v rozprave iba s cieľom zhrnúť rozpravu alebo napomenúť rečníka, aby sa vrátil k téme. Ak sa chce sám zúčastniť rozpravy, musí uvoľniť predsednícke kreslo, a to až do ukončenia rozpravy.

4.   Predseda Parlamentu zastupuje Parlament v medzinárodných vzťahoch, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach, pričom predseda Parlamentu môže tieto právomoci delegovať.

5.   Predseda Parlamentu je zodpovedný za bezpečnosť a nenarušiteľnosť priestorov Parlamentu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia