Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 25 : Pôsobnosť Predsedníctva

1.   Predsedníctvo vykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z tohto rokovacieho poriadku.

2.   Predsedníctvo prijíma  finančné, organizačné a administratívne rozhodnutia o  záležitostiach týkajúcich sa vnútornej organizácie Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánov.

3.   Predsedníctvo prijíma finančné, organizačné a administratívne rozhodnutia o záležitostiach týkajúcich sa poslancov na návrh generálneho tajomníka alebo politickej skupiny.

4.   Predsedníctvo prijíma rozhodnutia o záležitostiach, ktoré sa týkajú priebehu rokovaní.

5.   Predsedníctvo prijíma predpisy uvedené v článku 36, ktoré sa týkajú nezaradených poslancov.

6.   Predsedníctvo rozhoduje o pláne pracovných miest sekretariátu Parlamentu a prijíma predpisy, ktoré sa týkajú administratívnych a finančných pomerov úradníkov a iných zamestnancov.

7.   Predsedníctvo zostavuje predbežný návrh odhadu rozpočtu Parlamentu.

8.   Predsedníctvo vydáva usmernenia pre kvestorov a môže od nich požadovať, aby vykonávali určité úlohy.

9.   Do pôsobnosti Predsedníctva patrí udeľovanie povolení na konanie schôdzí alebo služobných ciest výborov mimo obvyklých rokovacích miest, ako aj na vypočutia a študijné a informačné služobné cesty spravodajcov.

Ak sa na konanie takejto schôdze alebo služobnej cesty udelí povolenie, stanovia sa jazykové opatrenia podľa kódexu viacjazyčnosti prijatého Predsedníctvom. Platí to rovnako pre delegácie.

10.   Predsedníctvo vymenuje generálneho tajomníka podľa článku 234.

11.   Predsedníctvo prijíma vykonávacie predpisy k pravidlám upravujúcim politické strany a nadácie na európskej úrovni a ich financovanie.

12.   Predsedníctvo stanoví pravidlá zaobchádzania s dôvernými informáciami pre Parlament a jeho orgány, držiteľov funkcií a ostatných poslancov, pričom zohľadní všetky medziinštitucionálne dohody uzatvorené v tejto oblasti. Uvedené pravidlá sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

13.   Predseda Parlamentu a/alebo Predsedníctvo môže poveriť jedného alebo viacerých členov Predsedníctva všeobecnými alebo konkrétnymi úlohami, ktoré patria do pôsobnosti predsedu Parlamentu a/alebo Predsedníctva. Zároveň sa stanoví spôsob a prostriedky plnenia týchto úloh.

14.   Predsedníctvo určí dvoch podpredsedov Parlamentu, ktorí budú poverení úlohami vo vzťahoch s národnými parlamentmi.

15.   Predsedníctvo určí podpredsedu Parlamentu, ktorý bude poverený uskutočnením  štruktúrovaných konzultácií s európskou občianskou spoločnosťou o najdôležitejších témach.

16.   Predsedníctvo je zodpovedné za uplatňovanie štatútu poslancov a rozhoduje o výške príspevkov na základe ročného rozpočtu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia