Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 34 : Činnosť a právne postavenie politických skupín

1.   Politické skupiny vykonávajú svoje povinnosti ako súčasť činnosti Únie, a to vrátane úloh, ktoré im vyplývajú z tohto rokovacieho poriadku. V súlade s plánom pracovných miest sekretariátu Parlamentu sa politickým skupinám poskytne sekretariát, administratívne vybavenie a príspevky vyhradené na tento účel v rozpočte Parlamentu.

2.   Na začiatku každého volebného obdobia sa Konferencia predsedov usiluje dohodnúť na postupoch, ktoré budú odrážať politickú rozmanitosť Parlamentu vo výboroch a delegáciách, ako aj v rozhodovacích orgánoch.

3.   Predsedníctvo so zreteľom na každý návrh predložený Konferenciou predsedov stanoví pravidlá upravujúce poskytovanie a využívanie vybavenia a príspevkov uvedených v odseku 1 a dohľad nad nimi, ako aj pravidlá týkajúce sa delegovania príslušných právomocí vykonávania rozpočtu a dôsledkov nedodržiavania týchto pravidiel.

4.   Uvedené pravidlá stanovia administratívne a finančné dôsledky v prípade rozpustenia politickej skupiny.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia