Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 39 : Dodržiavanie základných práv

1.   Parlament vo všetkých svojich činnostiach plne dodržiava práva, slobody a zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a hodnoty zakotvené v jej článku 2.

2.   Ak sa gestorský výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, domnievajú, že návrh legislatívneho aktu celkovo alebo v jeho časti nie je v súlade so základnými právami Európskej únie, vec sa na ich žiadosť pridelí výboru, v ktorého pôsobnosti je ochrana základných práv.

3.   Táto žiadosť sa predloží do štyroch pracovných týždňov od oznámenia o pridelení veci gestorskému výboru v Parlamente.

4.   Stanovisko výboru, v ktorého pôsobnosti je ochrana ľudských práv, sa pripojí k správe gestorského výboru.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia