Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 40 : Overovanie právneho základu

1.   Ak je návrh právne záväzného aktu pridelený gestorskému výboru, tento výbor najskôr overí jeho právny základ.

2.   Ak uvedený výbor namieta platnosť alebo vhodnosť právneho základu, a to aj v rámci  overenia súladu s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii, požiada o stanovisko výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci.

3.   Okrem toho sa môže výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, z vlastného podnetu v ktoromkoľvek štádiu legislatívneho postupu zaoberať otázkami týkajúcimi sa právneho základu. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

4.   Ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne záležitosti, v prípade potreby po výmene názorov s Radou a Komisiou v súlade s postupmi dohodnutými na medziinštitucionálnej úrovni (1), rozhodne namietať platnosť alebo vhodnosť právneho základu, oznámi svoje závery Parlamentu. Parlament o nich hlasuje pred hlasovaním o obsahu návrhu bez toho, aby bol dotknutý článok 61.

5.   Ak ani gestorský výbor, ani výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, nenamietali platnosť alebo vhodnosť právneho základu, pozmeňujúce návrhy predložené v Parlamente, ktoré majú za cieľ zmeniť právny základ, sú neprípustné.

(1) Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva, bod 25.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia